Bevar matjorda og kulturlandskapet på Brekke

Kulturlandskapet sør for Ås tettsted starter ved Granveien og strekker seg sammenhengende sørover. Det er her en grønn grense bør settes for å skjerme verdiene i dette landskapet, mener innsenderne.

Kulturlandskapet sør for Ås tettsted starter ved Granveien og strekker seg sammenhengende sørover. Det er her en grønn grense bør settes for å skjerme verdiene i dette landskapet, mener innsenderne. Foto:

Av

Det er ikke bærekraftig å bygge ned fulldyrket jord med høy kvalitet på Nordre Brekke og Sandsgård. Forslaget om 193 nye boliger her er også en trussel mot biomangfold og kulturlandskapsverdier.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jordkvaliteten på Brekke og Sandsgård er klassifisert som svært god. Det meste av arealet er i dag flate jorder som er fulldyrket med korn. Kun 3 % av Norges areal er dyrkbar mark, og kun ca. en tredjedel av dette egner seg for korn. Dette er blant det laveste i verden. Både nasjonale retningslinjer og jordloven tilsier at vi skal ta vare på god matjord som dette. Ås kommune har allerede lagt mye energi i å unngå tap av dyrket mark gjennom omfattende fortetting, så det finnes ingen åpenbare gode grunner for å omdisponere dyrket jord av høy kvalitet her. Selvforsyning med mat i Norge kan bli helt avgjørende. Vi kan ikke ta for gitt at verdenshandelen alltid vil forbli stabil. Om det i fremtiden skulle oppstå en situasjon hvor importen svikter, så vil graden av selvforsyning med mat bli helt avgjørende. Bygghuset og ABC-bygg som stiller forslaget omtaler jorda på Nordre Brekke og Sandsgård som inneklemt, dårlig arrondert, bratt og av dårlig kvalitet. Det er langt fra sannheten.

Byggeforslaget griper inn i et verdifullt kulturlandskap. Landskapet fra Brekke og sørover veksler mellom dyrket mark, åkerholmer, skogkledde øyer og kantskog. Dette er vakkert for øyet, men betyr også mye for hvilke levesteder som finnes for planter og dyr. Mange Ås-boere har glede av dette på vei sørover langs Brekkeveien. Sammen med Vardåsen er dette en av de viktigste nærturområdene i denne delen av Ås kommune. Kjente landskapsmalere som Harald Sohlberg valgte nettopp Brekke som standplass for malerier.

Forslagsstillerne gir inntrykk av at prosjektet styrker biomangfoldet, men det motsatte er tilfelle. På Nordre Brekke ligger en storvokst ravineskog som en øy i jordbrukslandskapet. Dette er en verdifull høyproduktiv løvskog med rikholdig plante- og dyreliv. Her finner vilt som rådyr, rev og hare ro og avstand til menneskelige forstyrrelser. Men den roen forsvinner fort når utbyggerne vil ha turvei og lekeområde i denne skogen og boliger rett ved. En turvei vil også berøre mye av vegetasjonen og miljøet i den smale skogen, og skogen har trolig for tett busksjikt til å være særlig egnet som lekeskog per i dag.

Ifølge utbyggerne skal åpning av bekken vest for skogen bidra til økt biomangfold. Men det er heller tvilsomt, siden bekken oftest har liten eller ingen vannføring. Bekkeåpningen vil derimot være et hinder for landbruksmaskinene.

Vi har forståelse for at de høye fyllingene til drivhusene på Sandsgård kan vurderes for bebyggelse. Men forslaget til Bygghuset inkluderer også å bygge på dyrkbar mark sør for fyllingene som i dag brukes som lagerplass. Disse jordene har vært dyrket tidligere og bør dyrkes igjen, for å sikre sammenhengende matjord og kulturlandskap. Bebyggelse her vil forstyrre dyrelivet som finner ro i ravineskogen på Nordre Brekke.

Vi støtter forslaget om å sette en grønn grense for å skjerme mot videre nedbygging av kulturlandskapet sør for Ås tettsted, men den er plassert feil i forslaget til ABC-bygg og Bygghuset. Det virker meningsløst å først bygge ned en stor bit av kulturlandskapet, og deretter sette grønn grense utenfor det som er nedbygd.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags