Gå til sidens hovedinnhold

Boligpolitikk i Ås: For høyt, for tett og for trangt!

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den toneangivende strategi for Ås kommune med fokus på økende andel høyhusbebyggelse på bekostning av eksisterende lavhusbebyggelse, uten krav til konsekvensutredninger på forhånd, vil føre til en omfattende, utradering av småhusbebyggelsens forskjellige særpreg, som stort sett har vært intakt inntil nå, skyggelegge eksisterende bebyggelse, både gammel og ny, høy som lav, og Ås vil bli pregløs som mange andre mer eller mindre ensartede forsteder til Oslo, som blir urbanisert.

Vil vi dette? – Gi utbyggere «fritt spill» på boligmarkedet – godkjenne kortsiktige politiske hastevedtak: – ikke protestere på mantraet om «mest mulig boligmasse på minst   mulig plass til størst mulig markedsverdi» – la verdihensyn og bevaring av eldre bygninger og kultur   som står i veien for «fremskrittet» vike – nedprioritere trivsel- og miljøhensyn, om ikke i ord, så i praksis. Jeg tror at for mye ensartethet, mangel på individuelt særpreg og utvikling vi ikke er en del av, fremmedgjør oss for oss selv og hverandre. Det er derfor jeg velger å bruke tid på dette innlegget.

Ås har endret seg og endrer seg i hastig tempo, veldig mye nybygging er på gang hvor det før var åpne kornmarker og skogterreng. Vi må stadig ta nye valg tilpasset en hverdag og verden i endring: Hvilke, hvorfor, hvordan, for hvem, når og hvor? Ikke miste fokus på overordnede verdihensyn for fellesskap og samfunn. Ås kommune, Plan, miljø og næring har pr. 03.07.2019, utsendt et varsel om oppstart av planarbeid – Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås kommune, hvor det vektlegges:

«Formålet med områdereguleringen er å ivareta eksisterende bokvaliteter i småhusområder, og samtidig tillate noe utvikling der forholdene ligger til rette for det. Målet med planen er å få til en mer enhetlig og forutsigbar behandling av sammenlignbare småhusområder. Det vil samtidig vurderes egne delområder med bestemmelser for å ta vare på enkelte områders særpreg.".......»

Den aktuelle områdereguleringen er i tråd med overordnede planer, og er vurdert til ikke å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og derfor ikke utløser konsekvensutredning."....."Innspill – Frist 10.09.2019». Spørsmål: Var de ansvarlige planleggere og politikere eks.vis i «Hestehagen» før den ble innvilget for entreprenør til utførelse? Vurderte dere hensyn til bokvalitetskonsekvenser for de nærmeste eksisterende naboer eks. innen prosjektet fikk grønt lys? Hestehagens nærmeste naboskap er Søråsveien med sin eksisterende og meget eldre småhusbebyggelse som før hadde skog, småfjell og med utsikt til solnedgang, og nå nærmest møter «veggen», svart, høy, lang og svært tett på.

 

Her har helt klart skjedd en stor bokvalitetsforringelse av vesentlig virkning for bomiljøet til den eldre bebyggelsen som nå har fått «veggen» som nærmeste nabo! Solnedgangen er for dem blitt en saga blott!  «Utsikt er ingen menneskerett» har beboer som klaget, fått beskjed om fra dem som har makta. Hus i Landåskollen får og merke på høydeforskjellen og tettheten fra den vidtrekkende ansamling av høy- og storhusbebyggelsen tett ved, om ikke i så sterk grad som de mange i Søråsveien.

Det er åpenbart både menneskelige og estetiske uønskede konsekvenser av en utbygging som er karakterisert ved « for høyt, for tett og for trangt! Viser til innlegg i ØB mandag 15. juli 2019 av Anna Solberg: «For høyt, for tett og for trangt» – om å ta ved lære av andres mislykkede boligpolitikk, advarer for planene for fortetningsutbygging i Moerveien, Sagaveien og Ekornveien og fra Trygve Roll-Hansen/På vegne av Samtalegruppa i Ås, med appell til politisk vilje til å utsette endelig vedtak om fremtiden for Ås til etter valget.

Det er lite demokratisk å stekke et nyvalgt, påtroppende kommunestyre, være bundet av det tidligere kommunestyrets hastevedtak vdr. fremtidens boligpolitikk. Det bør gis mer tid, rom og kunnskap for nye vurderinger, lydhørhet for hva beboere ønsker for bygdas fremtid mht. utvikling og trivselsforebyggende tiltak.

På tide å ta litt mer tenkepause før det er for sent? Det vi skaper rundt oss, viser hvem vi er og de verdiene vi knytter oss til. Det meste er verdiskapning eller mangel på verdi. Dette vet vi: Mennesker som dyr trives dårlig med for lite lys, for lite natur, for lite rom og bevegelsesfrihet i sammenpressede miljøer. Vi har behov for både individuelle markeringer og fellesskap. Det kan se ut som, for en tilfeldig forbipasserende som jeg, men som stort sett har vokst opp i Ås og sett Ås forandre seg; At utbyggere nå får fritt spill? («Hestehandel på ferde i Hestehagen?) Fristende med et lite ordspill. Det finnes allerede flere nyere boligområder i Ås som mer eller mindre er karakterisert ved en masseensartethet. Vil vi ha stadig flere slike ruvende «masseensbebyggelser» i landskapsbildet i Ås? Er vi tjent med det?

Jeg er ikke imot forandring og utvikling, men ønsker en utvikling som har respekt for hva andre har skapt før oss, bevare eldre byggeskikk og kultur som en del av vår felles arv og historie å gi videre til nye generasjoner etter oss. Det som mennesker har brukt, liv, år, flid & kjærlighet og innsats for å bygge, skape trivsel, egen og felles historie, blir for hastig forkastet og utslettet, det er billigere å bygge nytt og uerstattelige bygg og miljøer blir tapt og glemt. Vi mister mer enn vi skjønner der og da, tror jeg. Det er for sent å være «etterpåklok».

Ås er på veldig mange måter en meget privilegert bygd med et veld av skatter og muligheter! Det vesentlige: Det dreier seg om sameksistens:mennesker, trivsel og naturen vi er avhengig av! De mange politikeres ord for fremtidens boligpolitikk, må ha dekning ikke bare i fin ordlyd, men i tilsvarende politisk vilje og handling. Kommunevalget står for døren, Åpne den!

Det er av vesentlig betydning for hver og en av oss, hvilken vei vi går, både enkeltvis og sammen.

Kommentarer til denne saken