Gå til sidens hovedinnhold

Brakkerigg og parkering på Klosterløkka leke- og friareal?

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utbyggere av studentbyen i Skogveien ønsker å disponere mer enn det arealet som er regulert til studentbyen. De tar derfor sikte på å søke om midlertidig omdisponering av Klosterløkka til parkering og en brakkerigg som er 44,7 meter lang, 8,5 meter bred og to etasjer høy, den skal inneholde kontorer, møterom toaletter og garderober.

Men Klosterløkka er avsatt til friområde i kommuneplanens arealdel. Det er opparbeidet lekeareal som velforeningen selv holder ved like, uten utgift for kommunen.

Ås kommune sørget i 2017 for en kartlegging og verdivurdering av friluftsområder i Ås sentrumsområde. Her ble Klosterløkka verdivurdert til kategori A, dvs. høyeste verdi: «svært viktig friområde». Begrunnelsen for verdivurderingen er: «Mye brukt fotball-løkke, både av studenter og barn. Få alternativer til tilsvarende område i umiddelbar nærhet.»

Den sydlige delen av friområdet inngår som en sentral del av en sammenhengende skog i Kaia barnehage og i hager i syd. Et område av stor betydning for dyre- og planteliv. Spesielt viktig ved det reduserte plante og dyreliv som en får ved tett blokkutbygging. Dersom det gis tillatelse til omdisponering her kan det føre til flere tilsvarende omdisponeringer, som kan være i strid med Plan- og bygningsloven.

I Plan og bygningslovens § 19-2, står det: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.»

Ved tett blokkbebyggelse er friarealer à la Klosterløkka av spesielt stor verdi for helse og miljø. Parkering på Klosterløkka reduserer sikkerhet og tilgjengelighet for barn i barnehagen på nabotomten.

Utbyggingen er tett, men ikke så tett at det utelukker midlertidig administrasjonsrigg med parkering på de 37,5 dekar/mål som utbygger allerede disponerer.

Kommentarer til denne saken