Saken om innføring av gratis aktivitetskort til barn i lavinntektsfamilier ble behandlet i hovedutvalget for helse- og sosial 28.09.22.

Posisjonen gikk ikke inn for å innføre tiltaket, men ønsker heller å vurdere om de skal tilby fritidsaktiviteter gjennom samhandlingsmodellen Bedre tverrfaglig innsats, BTI.

Intensjonen med samhandlingsmodellen er at modellen skal implementeres og brukes i alle tjenester i Ås kommunen som omhandler barn og unge og familier. Modellen innretter tjenestene sine med vekt på tidlig innsats overfor barn og unge mellom 1-18 år, og familier som strever. Videre at hjelpen skal være tuftet på brukermedvirkning og at samhandlingen mellom kommunale tjenester skal være systematisk og koordinert.

Fra rapporter og evaluering av prosjektarbeid med BTI vet vi at det tar mer enn 6-8 år å implementere en slik samhandlingsmodell i en kommune. Dette arbeidet har akkurat begynt i Ås. Høyre har stor tro på samhandlingsmodellen, men nå er det særlig viktig at de ansatte gis tid nok til å implementere dette i sitt daglige virke, om modellen skal ha noe effekt.

Trang kommuneøkonomi og budsjettkutt kan gi dobbel smell for arbeidet med forebyggende helse. Ved å ha et konkret, ferdig tiltak sikrer vi at tilbudet når ut til flere, og sparer ansatte som skal implementere modellen med ekstra arbeid. Høyre ønsker en ramme rundt tilbudet, og at det ikke skal være tilfeldig hvem som vurderer behovet for tildeling. Vi foreslår derfor å tilby dette tiltaket gjennom en ekstern aktør, med evaluering av tiltaket om 2 år.

Ås Høyre mener det ikke trenger å være enten eller. De mest sårbare barna i kommunen kan ikke vente 6-8 år før de får et tilbud. Det er viktig at vi sikrer disse et aktivitetstilbud parallelt med implementering av en samhandlingsmodell som på sikt blir en god løsning for Ås kommune. Saken kommer til endelig behandling i kommunestyret i oktober.