Gå til sidens hovedinnhold

Europan-kvartalet - manglende respekt for kulturminner

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Forslag til regulering av Europan-kvartalet i Ås sentrum er nå lagt frem for politisk behandling. Planleggerne har utvilsomt gjort en god jobb med å planlegge indrefileten i Ås sentrum for utbygging. De er også ærlige på at kompleksiteten i planarbeidet krever nye runder før vedtak om byggestart kan fattes. I første rekke gjelder kompleksiteten om Tandberg-tomta, som dette innlegget dreier seg om.

Fremlagte planer viser prisverdig respekt for å bevare Tandbergs kunst på en forsvarlig måte og gjøre den tilgjengelig for publikum. At han ble Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats som billedkunstner, bekrefter hans posisjon i kunstnerverden. Dette, og at han var Ås-beboer i mange år, krever ærbødighet overfor hans kunst og en aktiv forvaltning.

Men én ting er ansvar for kunsten, en annen ting er å kople den sammen med Tandbergs mangeårige hjem – fordi kunsten og bygningen av flere grunner hører sammen. På dette punktet svikter planforslaget.

Les også

Politikerne varsler ekstra runder om EUROPAN

Venstre er tydeligvis det eneste politiske partiet som vil bevare Tandberg-gården, fordi den er en av de eldste bygningene fra den tid da stasjonsbyen Ås ble født. Alle de andre bygningene fra den tiden er revet, og tapt for all tid. Den staselige Åsheim bygningen ble en gedigen skandale for stasjonsbyens historie. Tandberg-gården står nå for fall hvis planleggerne får det som de vil. Jeg savner en klar stemme som taler kulturminnevernets sak blant kommunens planleggere. Om bygningen er pen eller stygg, har ikke noe med saken å gjøre. Det er den historiske verdien det er snakk om. Kommunen må ikke svikte i denne saken slik den gjorde i saken om Åsheim bygningen.

Tandberg-gården og Kulturhistorisk stedsanalyse

Kommunen ble i sin tid anbefalt (les: i realiteten pålagt) av fylkeskommunen å gjennomføre en kulturhistorisk stedsanalyse av Ås sentrum, der riksantikvarens analyseverktøy, DIVE, legges til grunn. «Målet er å bidra til at stedets kulturhistoriske kvaliteter ivaretas og aktiveres som fellesgoder i stedsutviklingen». Analysen er følgelig ikke bare en pliktøvelse der rapporten er resultatet, men den skal gi et faglig grunnlag for å kunne bevare kulturminner. Anbefalingene forutsetter handling.

- Hit kom kunder langveisfra med hest og vogn for å handle

«DIVE-analysen er en kreativ, kritisk og medvirkningsbasert arbeidsprosess. … Gjennom fire målrettede trinn omdannes historisk informasjon fra passiv til operasjonell kunnskap:

1.Beskrive: opprinnelse, utvikling og historiske karakter.

2.Fortolke: historiske viktige kvaliteter, lesbarhet og tilstand.

3.Vurdere: muligheter, begrensninger og tålegrenser.

4.Aktivere: handlingsrom, anbefalinger og oppfølging.»

Kilde: Internett: DIVE Kulturhistorisk stedsanalyse

Analysen ble gjennomført av Asplan Viak i 2016 i samarbeid med en lokal medvirkningsgruppe på 18 personer. En faglig solid rapport foreligger.

Jeg tillater meg å sitere hva fagfolkene har konkludert med om Tandberg-gården, hva handlingsrom angår.

Handlingsrom:

«Eiendommen omfatter et større trehus i en stor hage som er lite endret. I hagen er det skulpturer som er laget og plassert ut av den nasjonalt kjente (uthevet av meg) kjente kunstneren Odd Tandberg. Det anbefales at bygningen bevares i størst mulig grad som den er med vanlig vedlikehold og nødvendig opp-graderinger.

Det anbefales at hagen bevares som skulpturpark. Nye bygninger i hagen eller større tilbygg anbefales ikke. Mindre tilbygg på eiendommens premisser kan aksepteres. Helheten i anlegget bør bevares. Det anbefales at bygningene markeres med tykk strek og at eiendommen avsettes med hensynsone C.»

Men én ting er ansvar for kunsten, en annen ting er å kople den sammen med Tandbergs mangeårige hjem – fordi kunsten og bygningen av flere grunner hører sammen. På dette punktet svikter planforslaget.

Karl H Solberg, Ås Venstre

Kommunens planleggere viser ofte til nevnte analyse som en premiss for områdeplanleggingen i Ås sentralområdet, og den er også nevnt i forbindelse med planene for Europan-kvartalet. Men det som står i planforslaget minner mer om en plikt i å nevne analysen versus en grundig behandling av faglig grunngitte forslag om å bevare Tandberg-gården.

Slik behandling tilkjennegir respektløshet overfor de fagkyndiges klare anbefalinger. Det er jo nettopp i komplekse saker at analysens anbefalinger skal hjelpe teknokratene å ta balanserte valg. Vi forventer i det minste en grundig begrunnelse for at fagfolkenes anbefalinger bør neglisjeres.

Les også

Vil bygge unikt kvartal med blokk på 13 etasjer, pyramideformet bygård og hotell

Det forventes at både kommunens planleggere og politikere tar inn over seg det som fagfolk anbefaler. Tandberg-gården og tilliggende hage representerer helt klart et kulturhistorisk objekt som bør bevares, som en verdifull attraksjon for kunstinteresserte landet over.

Lokalisert på sydvestre hjørnet av Europan-kvartalet, vil dette anlegget bli en perfekt inngang til en stor kunstopplevelse lokalisert både i bygningen og i den grønne lungen som en del av friområdene på kvartalet. Det forventes at kommunen tar nødvendige grep for å følge opp fagfolkenes anbefalinger.

Til slutt minner jeg om en uttalelse av fylkeskommunens i forbindelse med høring av Planprogram Ås Sentralområde, 2015: «Dersom kulturminneverdiene ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget som legges til offentlig ettersyn, vil fylkeskommunen vurdere å legge planen frem for politisk behandling med forslag om innsigelse.» Uthevelse av undertegnede.

At fylkeskommunen kommer med innsigelse, som uttalt, er jo nettopp det vi har vært vitne til har skjedd i forbindelse med planene for Åsgård skole. Det ville være pinlig for Ås kommune om dette skal gjenta seg i forbindelse med planene for Europan-kvartalet.

Bildeserie

Sånn kan framtidas Ås bli med blokker opp til 13. etasjer

Kommentarer til denne saken