Åsgård skole til besvær

Hilde Kristin Marås (H)

Hilde Kristin Marås (H) Foto:

Av
DEL

MeningerNok en gang skapes det usikkerhet rundt byggingen av ny Åsgård skole selv etter mange behandlinger i kommunestyret og at vedtatt budsjett også har satt av midler til ny skole. Det stilles også igjen spørsmål om vi trenger en 4-parallell skole og om vi bare kan pusse opp dagens bygninger. Etter flere runder inngikk Høyre 04.09.19 en avtale med SP, MDG, SV, KRF og R for å få et vedtak som kunne stå seg etter valget. Vedtaket er som følger:

1. D6 rives ikke, og innlemmes i skoletomtens arealer.

2. D6 skal benyttes av Åsgård skole i skole-/SFO-tiden og skal være bonus areal for skolen, dvs. at arealet ikke skal gå til fratrekk på arealet for den nye skolen.

3. Dersom D6 skal tilpasses for skolens bruk må dette gjøres innenfor budsjettrammen for nye Åsgård skole.

4. Sambruk av skolens arealer skal følge vanlige regler for sambruk. Kommunen kan forlenge leieavtalen med dagens leietagere for D6 så lenge dette ikke er til hinder for fremdriften for bygging av den nye skolen.

5. Skoleveien 3 (Stallen) kan, dersom det er formålstjenlig, brukes som skoleareal. Dersom det er mest hensiktsmessig skal bygget rives for å få en best mulig skole. Dagens virksomhet i huset flyttes til andre lokaliteter så fort det er nødvendig for å sikre fremdriften av byggingen av Åsgård skole.

6. Ny konseptskisse skal fremlegges for politisk behandling. Det oppfordres til å samarbeide med landskapsarkitekter for å sikre en plassering av skolebyggene på tomten som gir mest mulig funksjonelle uteoppholdsarealer, og det oppfordres også̊ til tå enke alternativ bruk f.eks. av takarealene.

7. Åsgård skole skal bygges som 4-parallell skole med fremdrift vedtatt i K-sak 43/18, dvs. stå ferdig til skoleåret 2022/23.

Nå kan det se ut som at slike avtaler ikke betyr noe for enkelte partier, og at man heller ikke tar kontakt og diskuterer med de man inngikk avtale med. Høyre tar til etterretning at avtaler ikke har betydning.

Hvorfor bygger vi nye skoler med overkapasitet nå?

Det er alltid et dilemma i en vekstperiode om vi skal bygge for en økende befolkning eller om vi skal hindre utbygging pga. manglende skolekapasitet. Det siste alternativet er i alle fall krevende, og utbyggere kan velge å satse på bygging i andre kommuner. Det er slik at i reguleringsplaner så legges det inn rekkefølgebestemmelser om at det må finnes skolekapasitet før utbyggere kan starte sine byggeprosjekter, og hva betyr det for utbygging i sentrum at vi ikke bygger ut Åsgård skole? Jo, det betyr at utbyggere ikke kan bygge før det finnes skolekapasitet. Dette er en spiral hvor alt henger sammen med alt, og Ås kommune trenger både nye innbyggere og næringsliv som ønsker å etablere seg her.

Skal det skje må vi ha skolekapasitet. Dagens Åsgård skole er allerede en 3-parallell på flere trinn og Brønnerud skole vil også være ganske full fra neste år da det ligger an til at vi får en 2-parallell på første trinn i en 1-parallell skole. I tillegg vet vi at det også kommer et nytt byggefelt som tilhører Brønnerud skolekrets, Vollskogen, som skal ha ca. 200 boenheter hvor vi da har utfordringer med en allerede full skole.

Det betyr at kanskje disse elevene også må gå på Åsgård skole. Ja, vi har mye ledig kapasitet på Rustad skole for øyeblikket, men det kommer også 450 nye enheter på Dyster Eldor Med de prognosene som foreligger på utbygging i området vil vi trenge skolekapasiteten om ikke mange år da utbyggerne allerede jobber med å få sine planer godkjent i kommunen. Alternativet er at vi sier nei til utbygging i flere år framover. Er det som er målet?

Sentrumsutvikling

Ny Åsgård skole er også viktig for vedtatt sentrumsplan da ny parkeringskjeller under skolen skal muliggjøre mindre trafikk i sentrumskjernen og etablering av hyggelige uteområder for innbyggerne. Nye uteområder på skolen vil også være en vesentlig faktor for uteområder i sentrum. I mange år har befolkningen snakket høyt om «mer liv i sentrum» med butikker og restauranter. Skal vi få til det må det finnes et kundegrunnlag, og det betyr at flere må bo og jobbe i sentrum.

I arbeid med reduksjon av klimautslipp er det også viktig at man kan få tilbud nær der man bor slik at biltrafikken kan reduseres, og da vil utvikling i henhold til vedtatt sentrumsplan være svært viktig. Dette får vi ikke til dersom vi nå skal få en skole-utbyggingsspiral hvor vi blir stående der vi er i dag med tilnærmet nullvekst. Er det dette nå enkelte politiske partier vil oppnå? Hvilke tanker og løsninger har de da for utvikling av sentrumsområdet? Er ny Åsgård skole en brikke i et større spill?

Kommuneøkonomi

Ja, det koster å bygge 2 nye store skoler, men begge skolene hadde stort behov for rehabilitering, og vi tok et valg om vekst når vi vedtok å bygge større skoler. For å håndtere overkapasitet på ny Åsgård skole er det vedtatt å flytte inn Ås læringssenter for en periode, og også kunne løse administrasjonens behov for kontorplasser i en periode.

Vi registrerer at det nevnes at ombygging fra kontorer til skolelokaler vil øke kostnadene ytterligere, med Ås læringssenter driver undervisning, og det må være en forutsetning at alle lokalene bygges som skolelokaler og at administrasjonen må bruke lokalene som de er. Det burde være helt uproblematisk. I tillegg vet vi at det å bygge en 3-parallell nå for så og starte bygging av 4-parallell etter noen år vil gi en økt kostnad på ca. 19 MNOK. I tillegg må man ta på alvor utfordringene for elevene som vil få en byggeplass på en tomt som ikke er mer enn akkurat stor nok.

Flere trekker frem ny informasjon som gjør at man vil endre mening nå, men vi hadde all informasjon da budsjettene ble lagt i desember. Det eneste som er nytt nå er at det ser ut som at regnskapet for 2019 går mot et underskudd på 36 MNOK. Vi har allerede bygget ny Rustad skole, og vi trenger nye innbyggere for å bære de investeringer vi allerede har gjort. Ja, det er en krevende økonomisk situasjon, men det finnes løsning. Hadde flere partier samarbeidet med Høyre om budsjett hadde vi ikke vært i denne situasjonen nå.

Ja, til vekst, sentrumsutvikling og skoler

Høyre ønsker vekst i kommunen, og ønsker velkomment initiativ for bolig- og næringsutvikling i kommunen. For sentrumsområdet betyr det at vi trenger en ny 4-parallell skole i sentrum, og vi håper partiene tar konsekvenser av egne budsjetter og inngåtte avtaler og ikke fortsetter samme kaos som rundt byggingen av Rustad skole.

Flere av partiene som talte høyt om omkamper og kaos rundt byggingen av Rustad og at vi ikke måtte gjøre dette igjen, er nå på full fart inn i samme felle. Høyre skal i alle fall holde det vi har lovet innbyggerne og stå ved vårt vedtak om bygging av Åsgård skole

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags