Eldres interesser og verdighet i Ås-budsjettet 2020

VIKTIG ORGAN: Eldrerådet kan og bør selv ta opp alle saker som angår eldre sin velferd og verdighet. Her fra markeringen av eldredagen i Ås 2019.

VIKTIG ORGAN: Eldrerådet kan og bør selv ta opp alle saker som angår eldre sin velferd og verdighet. Her fra markeringen av eldredagen i Ås 2019. Foto:

Av
DEL

MeningerEldrerådene er et av de viktigste lovpålagte kommunale organer for å ivareta de eldre sine interesser i omsorg og verdighet.

Sentrale saker for eldrerådene er bl.a. å fremme best mulige tiltak innen hjemmetjenesten, hjemmesykepleien, institusjonsomsorgen, lege- og sykehustjenestene. Det betyr behandling av og uttalelser om Kommuneplanen, Handlingsprogram og årsbudsjett, planer og tiltak i helse- og sosialsektoren, boligprogram og reguleringsplaner, samferdsels- og trafikksikkerhetsplaner, tiltaksplaner for nærmiljø og friluftsliv, kulturelle og andre tiltak som gjelder eldre. Eldrerådet skal ha sakene først i den kommunale behandlingsrekken.

Eldrerådet må selv være aktive.

Eldrerådet kan og bør selv ta opp alle saker som angår eldre sin velferd og verdighet. Med en bred representasjon fra pensjonistforeninger, eldresentre, politisk hold, og sikkert også fra erfarne enkeltmennesker, bør det ikke mangle på hjelp til forslag om aktuelle saker.

Studerer vi «Kommunebarometeret 2019», som sammenligner kommunenes innsats på de ulike tjenesteområder, ligger Ås kommune heller dårlig an når det gjelder Pleie og omsorg. Nedenfor er gjengitt noen synspunkter fra dette dokumentet.

Nok å gripe fatt i.

Når det gjelder Pleie og omsorg, har Ås ligget lavt i flere år; for 2019 er Ås nr. 388 av våre vel 400 kommuner. Går man nærmere inn på utviklingen innen de ulike tjenestene, er det dessverre nok å gripe fatt i.

Andel brukertilpassede enerom på sykehjemmet med bad/WC, er vurdert som særskilt ille, og ikke alle er regnet som moderne enerom. (Her skal i hvert fall de tidligere eldrerådene ha god samvittighet for sin innsats for bedring og utvidelse av sykehjemmet.)

Antall ansatte med fagutdanning i pleie og omsorg (bare 72 %) er stadig synkende. Når det gjelder plasser avsatt til rehabilitering i institusjon for dem over 67 år, er Ås på bunnen. Fra 2020 vil kommunene få en lovpålagt plikt til å ha et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens.

Bedre føre var, enn etter snar!

Det må kommunen snart ha lært. Med den store utbyggingen og befolkningsøkning som ordfører og rådmann ser for seg, og samtidig en skrøpelig økonomi, bør det gamle visdomsordet ha lært oss noe. Det gjelder særlig den forsinkede sykehjemsutbyggingen. Kanskje det kunne være en ide, allerede nå, å sikre tomt og utrede et nytt sykehjem i Nordby?

Jeg bidrar gjerne fortsatt med velmente råd.

Jeg nevnte innledningsvis de mange saker som eldrerådet kan og bør ha meninger og forslag om på vegne av en stadig større gruppe eldre mennesker, med mål om en verdig eldreomsorg.

Når jeg her har viet temaet Pleie og omsorg spesiell tyngde, kan det nok skyldes min alder (vel 91). Men jeg bidrar etter fattig evne gjerne fortsatt med råd når det gjelder også andre av eldrerådets oppgaver. Jeg gratulerer det nye kommunestyret og eldrerådet. Lykke til!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags