Etter å ha blitt «mobilisert» av noen ivrige Kroer ungdommer som står bak aksjonsgruppen «Ja til Kroer Skole», har jeg prøvd å sette meg inn saken om «Kroer skole – Struktur og drift fra 2019».

To forhold ved denne saken gjør et særlig inntrykk, med hvert sitt fortegn.

På den positive siden, våre lokalpolitikere, som bruker mye av sin fritid på å skaffe seg kunnskap og innsikt for å kunne ta viktige beslutninger.

På den negative siden – saksfremlegg som danner dårlig grunnlag for å ta viktige beslutninger. Til møte i HOK (Hovedutvalg for oppvekst og kultur) 30.mai var det så svakt at utvalget måtte utsette behandlingen av saken og be om mer informasjon.

Mer informasjon har kommet, men det er vanskelig å se at det høyner kvaliteten på beslutningsgrunnlaget.

På folkemøtet i Kroer 16.august ble det antydet at saksdokumenter var utformet med tanke på å støtte rådmannens innstilling om nedleggelse av Kroer Skole. Dette ble imøtegått av politikerne, men et par av de nye dokumentene som er lagt frem i saken får en jo til å stusse.

Dokument med overskrift «Prosjekter og kostnader til Kroer skole 2013-2017» beskriver arbeider som er utført ved Kroer Skole i perioden, men hvor ble kostnadene av? Ikke en krone er nevnt i dokumentet, ønsker man ikke at politikerne skal vite hvor mye som er investert i skolen de siste årene?

Dokumentet «Vedlikeholdstiltak, fremtidige behov» er en tabell som viser vedlikeholdsbehov i 5 års perioden 2019-2023 på drøyt 12 millioner, hvorav 6 millioner til «Oppgradering av skolegård». Det er uklart hva slags oppgradering dette skal være, var helt ukjent for lærere vi snakket med. Men kanskje hensiktsmessig å vise at fortsatt drift av Kroer Skole vil bli svært kostbart?

Informasjonsmøtet om befolkningsprognoser 20.august gjorde ikke saken bedre. Kommentarene fra politikerne var entydige i at man ikke festet tiltro til fremlagt prognose som viser sterk nedgang i folketallet i Kroer de nærmeste årene.

I folkemøtet i Kroer 16.aug fastslo karakteren Kroerlosen at prognoser kommer fra gresk og er helt gresk. Det virket som ordføreren sluttet seg til dette da han oppsummerte «da er det vel slik at disse prognosene ikke kan brukes i det hele tatt til å si noe om barnetallsutviklingen i Kroer».

Etter å ha sett hvordan politikerne søker kunnskap og grunnlag for sine beslutninger, er jeg optimistisk med tanke på videre drift av Kroer Skole også etter 2019. Noen år frem i tid, vil vi være glad for den elevkapasiteten dette representerer.

Et lite tips til slutt: I folkemøtet i Kroer uttrykte flere bekymringer for kommunens økonomi. En utgiftspost bør opplagt kunne strykes – konsulenthonorar til befolkningsprognoser.