Utbygging av Åsgård skole har igjen blitt gjenstand for diskusjon etter at Rådmannen i budsjettet har foreslått å utsette bygging av ny skole. Vedtak om utbygging av Åsgård strekker seg tilbake til 2012, og Ås Høyre har prioritert utbygging av skolen i alle vedtak som har blitt gjort og i sine budsjettforslag. Utbygging av boligområder i sentrum har nå stoppet opp pga sentrumsplanen, men det er liten tvil om at folketallet i Ås sentrum skal opp og det vil bli behov for en 4-parallell skole. I tillegg er kvaliteten på nåværende skole svært dårlig da det bevisst ikke har vært bevilget penger til renovering de siste 6-8 årene da det foreligger vedtak om at ny skole skal bygges.

Utsettes utbyggingen må det settes av penger til omfattende renoveringstiltak, og elever må flyttes da skolen ikke har kapasitet nok for de som har Åsgård som sin nærskole i dag. Vi har flere år med tøffe investeringer foran oss, og det er ikke gitt at situasjonen blir lettere ved å skyve denne investeringen 3-4 år ut i tid da det lett kan komme andre investeringer som får prioritet foran og vi er like langt. Vi må tørre å prioritere hardt nå slik at vi sørger for at vi har infrastruktur for å ta imot nye innbyggere.

Ås Høyre mener det er en kortsiktig og dårlig løsning at skolebyggingen utsettes, og vi mener også det er en dårlig løsning at det legges opp til en trinnvis utbygging med bygging av en 3-parallell skole i første omgang. Totalkostnadene med en trinnvis utbygging, hvor siste parallell med all sannsynlig må startes med en gang første trinn står ferdig vil med stor sannsynlighet bli dyrere enn om vi bygger en 4-parallell med en gang. Enkelte partier snakker også nå om å bygge en 3-parallell på Åsgård for så og bygge en ny skole i tillegg et annet sted i sentrumsområdet eller finne en ny lokalisering for Åsgård skole.

Skulle en relokalisering få flertall nå vil utbyggingen av Åsgård i bli utsatt i minimum 6 år. Dersom man skal tenke på kommunens fremtidige økonomi vil en slik løsning både gi større investeringskostnader og driftskostnader. Det er stadig diskusjon om skolestrukturen, og Rådmannen har nå ved flere anledninger pekt på den dyre skolestrukturen vi har i Ås kommune. Det blir da helt meningsløst å skulle planlegge enda en skole som gjør at kommunens driftskostnader øker mer enn nødvendig.

Ås Høyre vingler heller ikke i denne saken og står fast på vedtaket om bygging av en 4-parallell skole på Åsgård skal starte som planlagt, og at elevene fra Åsgård skole skal flytte inn i modulskolen ved idrettsplassen så fort elevene fra Rustad har flyttet inn i sin nye skole. Dette gir forutsigbarhet både for ansatte, elever, foreldre og for idretten som nå har fått sitt areal redusert pga modulskolen.

Vi må ikke komme i samme situasjon vi har vært i lengre tid med at vi har ligget etter med investeringene slik at vi må innføre rekkefølgebestemmelser for utbygging til at infrastruktur er på plass. Vi må sørge for at skolekapasitet ikke blir et hinder for utbygging i sentrum. Ås kommune trenger flere innbyggere for å bære kommuneøkonomien slik at vi kan gi gode tjenester til innbyggerne våre.

Vi er stolte av å ha et universitet i kommunen, og når dette utvides må Ås kommune legge til rette for at flere kan flytte til vår kommune. At folk kan bo i nærheten av arbeidsstedet sitt er bra både for familiene, miljøet og ringvirkninger knyttet til flere næringsetableringer og kanskje et levende sentrum.