Trygge barn og voksne gir bedre omsorg og behandling på barnevernsinstitusjon i Ås

HJELPER UNGDOM: Ås Ungdomssenter drives av det statlige barnevernet Bufetat og tilbyr behandling av ungdom mellom 14 og 18 år med alvorlige adferdsproblemer. Leder Claes Høyland sier at senteret oppnår gode resultater.

HJELPER UNGDOM: Ås Ungdomssenter drives av det statlige barnevernet Bufetat og tilbyr behandling av ungdom mellom 14 og 18 år med alvorlige adferdsproblemer. Leder Claes Høyland sier at senteret oppnår gode resultater. Foto:

Av
DEL

MeningerÅs Avis hadde nylig en fin artikkel om arbeidet på Ås ungdomssenter, som er en barneverninstitusjon i Follo. Ås ungdomssenter tar imot ungdom som av ulike årsaker strever og trenger hjelp til å mestre sine liv. Institusjonen fungerer som ungdommenes midlertidige hjem, og et hjem skal oppleves som trygt, både for ungdommen som bor der og for nærmiljøet. Det å skape trygghet for barn og voksne er et viktig satsningsområde i barnevernet. Vi vet at tryggere barn og voksne bidrar til bedre omsorg og behandling, og dermed også en bedre hverdag på institusjon.

Bufetats institusjoner skal oppleves som trygge og sikre for både ungdommer og ansatte. Barnets rettigheter og behov skal ivaretas, samtidig som ansatte skal ha et trygt, sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø. Vår erfaring er at det ikke noen motsetning mellom trygghet og sikkerhet for ansatte og god og trygg omsorgsbehandling for barna. Ås ungdomssenter er et godt eksempel på en institusjon som har jobbet systematisk med trygghet og sikkerhet i sitt arbeid. Som en følge av dette har vi sett en markant nedgang i bruk av tvang de siste årene. Det er en god utvikling – både for ungdommene og ansatte.

De gode resultatene på Ås ungdomssenter skyldes et økt fokus på bruk av tvang, blant annet gjennom grundig opplæring for alle ansatte i hvordan de kan forutse, forebygge og håndtere konfliktfylte situasjoner. De siste årene har vi utviklet faglige anbefalinger og et opplæringsprogram i trygghet og sikkerhet for alle ansatte i statlige barnevernsinstitusjoner. Opplæringen er tuftet på et solid kunnskapsgrunnlag der brukerkunnskap, forskning og praksisfelt har bidratt inn. Gjennom opplæringen lærer medarbeiderne om forebygging og om alternativer til bruk av tvang i møtet med ungdom som har ulike uttrykk for sine vansker. Da blir temaer som stressmestring og forståelse av aggresjon og traumer hos barn og unge viktige.

I Bufetat, region øst ser vi at antall tilfeller av dokumentert tvangsbruk er redusert med nærmere 20 prosent fra 2017 til 2018. Vi får entydige tilbakemeldinger fra våre medarbeidere: denne tilnærmingen til trygghet og sikkerhet på institusjon skaper ro, nærhet og omsorg – også når ungdom har sterke uttrykk for sine vansker. Ås ungdomssenter er en foregangsinstitusjon når det gjelder sikkerhet og trygghet for barn og ansatte i barnevernsinstitusjoner, og gjennom Fylkesmannens tilsyn med institusjonen i 2018 bekrefter våre medarbeidere at denne kompetansen har gjort dem tryggere i situasjoner som krever vurderinger rundt bruk av tvang overfor ungdommene.

Som arbeidsgiver har vi et ansvar for at våre medarbeidere på institusjon vet hva de skal gjøre når det oppstår situasjoner som kan skade beboere eller ansatte. Derfor trener vi på å avverge konflikt og vold, og å beskytte beboere og oss selv. Våre medarbeidere læres også opp til å håndtere voldelige eller truende situasjoner der andre muligheter er prøvd eller åpenbart ikke fører frem.

Vi har hittil gjennomført opplæring og trening av 1200 medarbeidere i Bufetat, og det vil bli satt i gang et forskningsarbeid om effekten av dette arbeidet. Vi er også i gang med å samle erfaringer fra barn og unge om tvangsbruk på institusjoner. I 2019 fortsetter vi å jobbe målrettet for å styrke institusjonsansattes kompetanse og ferdigheter slik at tvang brukes så lite som mulig.

Vi ser frem til å fortsette vårt utviklingsarbeid i samarbeid med brukerorganisasjoner, forsknings- og praksisfeltet, ansattorganisasjonene, vertskommuner og nærmiljøet. Det er i dette samarbeidet vi former trygge bomiljøer for ungdom som trenger både omsorg, endring og beskyttelse.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags