I postkassen min lå idag et fint, fargerikt opprop MOT grensejustering og avståelse av Solberg, Holstad, Nygård og Tandbergløkka.

Tydelig at kommunen eller de som er i mot mobiliserer.

Men argumentene var heller stusslige.

- Solberg er prioritert av Ås?

- Nordby Idrettslag kan miste medlemmer?

- Barna må bytte skole?

- Alt blir dyrere?

- Mennesker mister tilhørighet?

- Bytte kirke?

En skal selvfølgelig respektere folks motforestillinger, men alvorlig talt! - er dette tungtveiende argumenter MOT grensejustering?

Det som virkelig teller er at man blir del av en fremtidsrettet storkommune, der man finner et godt utbygd og kvalifisert fagmiljø, innen alle sektorer som er viktig for kommunens innbyggere.

Fremtidens kommunale oppgaver blir ikke færre - eller mindre! - derfor er det også nødvendig at kommunene forbereder seg på de neste 10-20-40 årene - og ikke sitter fastlåst i gårsdagen.

Derfor er kommunereformen så viktig, små kommuner vil IKKE makte å møte morgendagens utfordringer og oppgaver med dagens løsninger.

Ås har valgt å bite seg fast i fortiden - og mener at det som var bra nok igår og som fungerer fint idag - også vil være godt nok i morgen.

Hvor realistisk er det?

Se 30 år tilbake i tid - og se hvilke fremskritt og utvikling som har skjedd i samfunnet. Både på kommunalt og statlig plan.

Utviklingen de neste 30 årene vil være adskillig større og skje mye hurtigere.

Om ikke politikerne i Ås vil ta aktivt del i fremtids- og samfunnsutviklingen - så bør de ihvertfall vise forståelse for at flertallet i Nordre Ås vil det!

At Ås vil fortsette å være en "billig" kommune å bo i, tviler jeg sterkt på.

Ås vil være helt avhengig av - og prisgitt deltagelse i interkommunalt samarbeid og kjøp av tjenester - trolig flere enn det som er tilfelle idag.

- Tror dere det vil bli billigere for kommunen?

Men tilbake til grensejusteringen - så får Ås seile sin egen sjø - i troen på at slik det er nå er det beste for all fremtid.

Idag driver Ås arealplanlegging og utbygging på Nygård og Solberg, helt uten samkjøring med Ski.

Mens det er Ski som blir det naturlige sentrum for alle nyetableringer.

Man bor i Ås i navnet - men "tilhører" Ski i gavnet!

Uten at man kan engasjere seg for mye i Ski`s ve og vel, da man tilhører en annen kommune. Man føler tilhørighet til Ski og heller ganske fremmed i forhold til Ås.

Ski er i støpeskjeen til å bli et moderne og funksjonelt regionsenter - eller snarere en regionby.

At beboerne på Solberg, Nygård mm ønsker å tilhøre Ski er derfor ikke merkelig.

Allerede idag sier vel samtlige som bor her at de bor i Ski - selv om de de facto bor i Ås.

Ved grensejustering blir selvsagt Ås kompensert for Solberg skole o.a.

For barn og ungdom vil det ikke være noe problem å skifte kommune, tross alt er det på Ski de har vennene sine - ikke i Ås.

At det vil bli dyrere å bo i Ski kontra Ås gjenstår og se.

Ikke minst vil det avhenge av kommunens inntjening - og hvis Ås skal fortsette som egen småkommune - kan fort avgifter og skatter måtte settes kraftig i været.

Derfor er også politikerne så lite villige til å samtykke til grensejustering og ta hensyn til det flertallet i Nordre som stemte FOR kommunesammenslåing ifjor.

- De ser fremtidens utfordringer - men de vegrer seg for å ta aktivt del i å sette Ås i stand til å møte de.

STATUS QUO er en tilstand som er lite fremtidsrettet.

Kommunereformen er ikke slutt.

Uansett regjering vil den fortsette - ganske enkelt fordi den er nødvendig.

Små kommuner vil ikke klare å tilby gode nok tjenester, ha tilstrekkelig godt fagmiljø, eller evne å løse fremtidens oppgaver.

Ås kommune har sagt "nei" til å være med på og forme et større og bedre kommunalt samfunn.

Nordre Ås` innbyggere - har i folkeavstemning sagt "ja" til å være med i fremtidens kommunestruktur - det er å håpe enda flere sier tydelig fra.

- "Motkreftene" mobiliserer - men argumentene er preget av "føleri" og "tro"

Det eneste jeg er enig i når det gjelder argumenter, er følgende;

- Ås kommune mister store skatteinntekter

- mister næringsområder

- må redusere antall ansatte i administrasjonen

- mister kraft som selvstendig kommune

Nettopp derfor burde Ås valgt å gå med i Nordre Follo, for uansett grensejustering eller ikke - så vil Ås miste både kraft og muligheter - ganske enkelt fordi de ikke er store nok eller rigget til en fremtid som ikke lar seg stoppe.

Man har valgt å gå baklengs inn i fremtiden - forhåpentligvis uten Solberg, Nygård, Holstad og Tandbergløkka...