Kulturminner og utbygging av Åsgårdkvartalet

RIVES ELLER BEVARES? Kulturhuset D6.

RIVES ELLER BEVARES? Kulturhuset D6. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Ås kommune mangler en politisk behandlet og vedtatt kulturminneplan der videre utbygging må tilpasse seg lokalhistorien. Det samme, på en annen måte, ble uttrykt av varaordføreren på spørsmål fra Ås Avis (4. juli 2019) om hva hun ville gjøre hvis hun var ordfører for én dag: Satt i gang verneprosess for de siste gamle trehusene i sentrum. Så måtte videre utbygging tilpasse seg lokalhistorien vår.

Gjennom et par tiår er Ås sentrum utbygd kraftig, klattvis og på bekostning av gamle bygg. Historien om Ås sentrum er nærmest borte. Et skrekkens eksempel var behandlingen av gamle Åsheim-bygget.

Jeg mener at kommunens ledelse og fagfolk, og det politiske lederskap, har forsømt seg grundig når det gjelder ivaretagelse av lokale kulturminner.

Kommunen har nå endelig fått utarbeidet en Kulturhistorisk stedsanalyse og grønnstruktur for Ås sentrum, på oppfordring av Fylkeskommunen. Det er en faglig god analyse som danner et godt grunnlag for å lage en kulturminneplan for Ås sentrum.

Kommunens planleggere viser til analysen i arbeidet med områdereguleringsplanen når det passer best, men dette blir en for tilfeldig oppfølging. Sakens viktighet krever en politisk vurdering uavhengig av det pågående planarbeidet. Ifølge Riksantikvaren er definisjon av en slik plan:
«En kulturminneplan er kommunens oversikt over kulturminner og kulturmiljøer og inneholder en plan for forvaltningen av disse. Planen gir kunnskap om fortida og avklarer hvilke kulturminner en vil ta vare på i framtida».

Spørsmål til rådmannen: hvorfor er ikke nevnte Kulturhistoriske stedsanalyse og grønnstruktur lagt frem for politisk behandling slik det ble gjort for en annen viktig utredning for områdereguleringsarbeidet?

D6-bygningen i Åsgård kvartalet har i flere ti-år vært en kasteball mellom verneinteresser og kommunen. Arne Ellingsberg laget en oversikt over D6’s historie til 20 årsjubileet i 1985 om hvorfor D6 ikke ble revet. Da fikk Ås kunstforening leiekontrakt for 20 år, som er forlenget flere ganger.

I Rådmannens innstilling til møte i HTMs (Hovedutvalget for teknikk og miljø) 22.08.19 om Detaljreguleringsplan for Åsgård skole, redegjøres det for den kommunalt faglige og den politiske prosessen frem til nå om Åsgård skole.

Fylkeskommunen, som regional planmyndighet og fagkyndighet for kulturminnevern, har hatt klare innsigelser til kommunens håndtering av verneverdige objekter i denne delen av Ås sentrum.
Rådmannen skriver at «dialogen mellom fylkeskommunen og Ås kommune om alternative løsninger ikke har ført frem. Fylkesrådmannen vil peke på at kulturmiljøet knyttet til Åsgård skole vil være viktig å ivareta som del av stedskvaliteten i stasjons- og universitetsbyen Ås.

… Ut fra en helhetsvurdering har Fylkesrådmannen under tvil kommet til en anbefaling om å ta kommunens konklusjon til etterretning, og dermed erstatte innsigelsen som er fremmet administrativt med en tydelig anbefaling til kommunen å ivareta etterkrigstidens kulturminner på Åsgård skole, og fraråder rivning».

Til tross for nevnte innsigelser foreslår Rådmannen å rive D6. Et alternativt forslag er å flytte bygningen. Rådmannen argumenterer for rivning slik: «Slik konseptet for nye Åsgård skole er utformet, vil D6 bli liggende midt i skolegården nær opptil skolebygget. Det anbefales derfor ikke å la D6 bli stående der den er i dag med dagens bruk».

Spørsmål til Rådmannen: hvorfor er skolebygget plassert slik at D6 må flyttes? Hvem er det som har bestemt dettet? Er det for å bli kvitt den gamle bygningen?

Representanter for Andelslaget D6 har utarbeidet et godt innspill til alle partiene i kommunestyret om å bevare D6, og viser til den betydelige virksomheten som foregår i dette kulturhuset til glede for mange mennesker i Ås.

Jeg mener at en vedtatt Kulturminneplan ville i dette tilfellet ha spart Ås folk for den konflikten som Rådmannen nå legger opp til.
Å flytte D6 til et annet sted bryter med det som fagfolk mener er unikt for huset og plasseringen. D6 hører til Åsgård kvartalet, som har en historie en ikke har lov til å se bort fra. Om dette sier Fylkeskommunen i sitt brev 11.05.2018 til Ås kommune:

«Samlet utgjør den bevaringsregulerte bebyggelsen ved Åsgård skole et karakteristisk tun som forteller om skolens og stedets utvikling over tid. … Den historiske sammenhengen og referansen fra landbrukshøyskolen til Åsgård skole og så til Ås rådhus er et viktig karaktertrekk ved Ås som sted. Sammenhengen utgjør en bevaringsverdig akse som gir stedet identitet. Disse miljøene har høy bevarings verdi både hver for seg og samlet som struktur i tettstedet Ås».

Min oppfordring til politikerne i Ås er å ta ansvar for våre kulturminner, og bevare D6 der den ligger i dag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken