Oppklaring om omkamper

Gisle Bjørneby deler sine tanker om begrepet «omkamp» i Åsgård-saken.

Gisle Bjørneby deler sine tanker om begrepet «omkamp» i Åsgård-saken. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Mange uttrykker frustrasjon om prosessen rundt den planlagte Åsgård-utbyggingen. Her vil undertegnede forsøke å dele noen tanker, med ønske om økt forståelse og bedre debatt. Nederst kommer også konkrete svar på spørsmål fra Anne Elisabeth Lie i hennes leserbrev «Forvalter politikerne i Ås mine skattepenger på en fornuftig måte?»

I idretten er «omkamp» betegnelsen på nye runder for å avgjøre et resultat mellom to parter på en redelig måte. I politikken, derimot, brukes begrepet ofte i negativ forstand. Politikere og partier blir beskyldt for «omkamp» hvis de tar til orde for nye runder i saker som allerede er demokratisk avgjort. Slike omkamper oppfattes utmattende og meningsløse for innbyggere som blir berørt av viktige vedtak, for eksempel en ny, etterlengtet skole. Det har undertegnede full forståelse for.

I Åsgård-saken har ingen partier eller politikere, så jeg vet, tatt til orde for ny behandling. Derimot har skoleutbyggingen blitt debattert hver gang saken naturlig har vært aktuell. Siden saken er stor og viktig, har den vært tidkrevende og gått over flere år. Den har nok vært mer tidkrevende enn noen skulle ønske.

Det er tydelig at en del innbyggere har oppfattet hver behandling av saken som en «omkamp». Det er fullt forståelig, men det er altså en misforståelse. Det er viktig for vårt demokratiske fellesskap at slike misforståelser blir oppklart. Derfor vil forsøke å forklare her, etter beste evne:

I løpet av de siste to åra har Åsgård skole har vært på sakslista ved seks kommunestyre-møter:

- 20.06.2018: Åsgård skole – konsept. Kommunestyret vedtok at skolen skal planlegges i form av en ny bygning og at elevene flytter til modulskolen ved Ås stadion så snart Rustad-elevene flytter ut.

- 21.11.2018: Ny behandling på grunn av innsigelser fra Akershus fylkeskommune. Vedtak fra forrige møte ble bekreftet og det ble presisert at Åsgård skole skal være fire-parallell.

- 27.03.2019: Sak om nedgravd parkeringskjeller under nye Åsgård skole. Det ble ikke fremmet noen forslag som omhandlet størrelse eller framdrift for selve skolen.

- 04.09.2019: Sak om bevaring av Kulturhuset D6. Samtidig ble det en ny debatt rundt størrelsen på nye Åsgård skole. Flertallet i kommunestyret stemte for videre framdrift for fire-parallell skole.

- 12.02.2020: Åsgård skole – konsept. I dette møtet ble konkrete konseptskisser med arkitekttegninger behandlet for første gang. Samtidig skulle politikerne ta stilling til et knippe alternative løsninger for Åsgård med tanke på kommunens svært alvorlige økonomiske situasjon. Flertallet i kommunestyret stemte igjen for den dyreste løsningen – en ny fire-parallell skole.

- 19.05.2020: Her gjaldt saken «klima og miljøambisjoner» til Åsgård-utbyggingen. Størrelsen på skolen, og bruk av gamle bygninger var i utgangspunktet ikke på sakslista. Likevel fremmet Senterpartiet forslag om å skrinlegge planene om nytt skolebygg som følge kommunens økonomiske situasjon. Forslaget ble nedstemt. Det ble ikke fremmet noe forslag om ny behandling.

Ingen av disse seks behandlingene, de siste to årene, har hatt utspring i politiske omkamper, selv om de delvis har fått den merkelappen i debatten. I store saker, som dette, vil jeg inderlig oppfordre alle til en bred og åpen debatt, også når det smerter som mest. Det må være greit å diskutere omfang ved store investeringer, når saken likevel er oppe til behandling, selv om alternativene måtte stride mot tidligere vedtak. Forutsetningene og økonomien endrer seg underveis. Hvis vi ikke kan tillate åpen debatt hele veien, vil vi kunne ende opp med beslutninger som var kloke for noen år sida, men som ikke er kloke i dag.

Vi i Senterpartiet mener altså nå at det beste for innbyggerne, totalt sett, er å skrinlegge nye Åsgård skole. Det smerter, men vi mener byggingen av ny skole ikke er økonomisk forsvarlig når det er mulig å sette i stand de eksisterende bygningene på tomta. Dette har vi gjort rede for i leserbrevet «Vi har ikke råd til ny skole nå». Senterpartiet innser samtidig at flertallet i kommunestyret har en annen oppfatning. Vi har derfor, heller ikke denne gangen, fremmet forslag om at saken behandles på nytt.

Anne Elisabeth Lie uttrykker frustrasjon med politiske omkamper i sitt leserbrev «Forvalter politikerne i Ås mine skattepenger på en fornuftig måte?» Som jeg har nevnt ovenfor, tror jeg mange innbyggere deler hennes frustrasjon. Derfor er det bra at Lie setter ord på dette sånn at vi sammen kan skape en best mulig debatt og felles forståelse i vanskelige saker. Jeg har allerede forklart hvorfor jeg mener debatten rundt Åsgård har vært legitim, og hvorfor jeg mener den ikke har vært preget av unødvendige omkamper.

Til slutt vil jeg forsøke å svare på de konkrete spørsmålene fra Anne Elisabeth Lie:

Spørsmål fra Lie: «Hva har behandlingene av bygging på Åsgård skole kostet Ås kommune sånn rundt regnet hittil i timebetaling til våre politisk valgte?»

Svar: Vi kommunepolitikere får ikke noe timebetaling. Vi får derimot i underkant av kr 1000,- i godtgjørelse per ordinære møte, som vanligvis varer i ca. fire timer. På hvert møte behandles som regel mange saker. Jeg vil derfor tro det er nærmest umulig å skulle gi et overslag over samlet møtegodtgjørelse for Åsgård-saken isolert. Som jeg har forklart ovenfor, mener jeg at det ikke har vært holdt ekstra møter på grunn av såkalte omkamper. Politikere bruker også utallige timer på forberedelser, partipolitiske møter og andre møter i egen regi. Slikt gis ingen betaling for i kommunen. Dette er ikke ment som sutring, kun info. Detaljer om godtgjørelser kan studeres på www.as.kommune.no/reglementer.

Spørsmål fra Lie: «Hva har det samme kostet av våre kommunalt ansatte i møtekostnader og tekniske utredninger?»

Svar: Det er kun rådmannen som kan svare på dette.

Spørsmål fra Lie: «Hva koster leie av modulskolen ved idrettsplassen per måned?»

Svar: Vi i Senterpartiet har arbeidet for å få elevene tilbake til Åsgård-tomta så fort som mulig, helst tidligere enn 2023. Derfor har ikke leieprisen på modulskolen ved idrettsplassen vært avgjørende i våre vurderinger, og vi har ikke det beløpet for hånden. Rådmannen har opplyst at det er inngått en langtids leiekontrakt over åtte år, fram til 2024. Administrasjonen kan helt sikkert regne ut månedsleie dersom det skulle være interessant for saken.

Spørsmål fra Lie: «Har politikerne våre og de ansatte en skjult agenda som vi skattebetalere bør være klar over?»

Svar: Det tror jeg oppriktig ikke. Jeg har diskutert Åsgård-saken grundig med både administrasjonen og representanter for alle politiske partier. Mitt helt klare inntrykk er at alle ønsker å forvalte skattepengene på en best mulig måte, uten skjulte agendaer. Men de ulike politiske partiene vekter åpenbart verdiene forskjellig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken