Klimapolitikk i Ås. Svar til Tor Grobstok

SVARER PÅ KLIMAKRITIKK: Ordfører Ola Nordal  (AP)

SVARER PÅ KLIMAKRITIKK: Ordfører Ola Nordal (AP) Foto:

Av
DEL

MeningerTor Grobstok hevder i leserinnlegg i Ås Avis 20/6 at en kriseerklæring er første skritt på veien for å løse klimautfordringene i Ås kommune.

Du tar feil Tor. Ås kommune har allerede tatt mange skritt for å legge om til et lavutslippsamfunn. Vi er godt i gang, kommunen har for lengst anerkjent de klimamålene som MDG foreslår å vedta, og de siste årene har det vært store årlige reduksjoner av samlede direkte klimagassutslipp fra Ås.

Jeg er helt enig i at det er behov for å redusere klimagassutslippene. Vi er alvorlig bekymret for kloden, klimaet og biomangfoldet. Men vi gjør noe med det, og jeg mener at vi gjennom godt arbeid skal legge til rette for miljøvennlige valg og skape framtidstro og håp framfor krisestemning.

Den 7. februar i år signerte jeg en ordførererklæring om felles innsats for klima og miljø sammen med 50 andre ordførere i Osloregionen. Der forplikter vi oss bl.a. til å redusere klimagassutslippet i kommunene våre for å nå målet om et lavutslippssamfunn. Jeg ser fram til å fortsette det arbeidet sammen med MDG og alle andre partier i Ås.

Som svar på Grobstok sine utfordringer gjengir jeg mitt svar i kommunestyret 19/6 på MDG sin interpellasjon om å erklære krisetilstand:

Jeg er enig i at verden står overfor en kritisk situasjon. Med dagens klimagassutslipp vil vi få global oppvarming. En global oppvarming vil medføre enorme utfordringer for kommende generasjoner, og bl.a. stort tap av biologisk mangfold. Det må vi unngå. Derfor må vi redusere utslippene av klimagasser til en brøkdel av dagens utslipp.

Så langt er vi enige. Jeg tror også vi er enige i svært mange av tiltakene som trengs. Men jeg er ikke enig i at vi skal erklære en kommunal krisetilstand. Jeg tror ikke det er godt for oss – hverken for barn og unge eller for voksne å skulle leve i en vedvarende krisetilstand på ubestemt tid framover.

Jeg mener det er klokt å arbeide systematisk og godt, og sørge for at vi i vårt arbeid i vår ordinære organisasjon gjennomfører nødvendige utslippsreduksjoner.

Slik kan vi redde kloden vår – uten å ende i klimaangst. Vi er godt i gang med utslippsreduksjoner uten å erklære krise. Vi har satt ambisiøse mål. Vi er i ferd med utarbeide strategier og handlingsplaner for å nå disse målene. Dette arbeidet skal vi fortsette, vi skal gi barn og unge trygghet for at vi voksne tar ansvar og gjør nødvendige tiltak for å ta vare på kloden vår.

Ulike politiske nivåer har vedtatt mål om halvering av utslippene innen 2030, slik MDG også foreslår, og 80- 90% utslippsreduksjon innen 2050. Det er utarbeidet strategier og handlingsplaner for å nå disse målene.

Statlige lover og retningslinjer har erkjent behovet for klimatilpasning og utslippsreduksjoner. Dette kommer bl.a. til uttrykk i statlige planretningslinjer, der staten krever at kommunene i sin overordnede planlegging skal innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser. Planer som behandler klima- og energispørsmål skal følges opp gjennom handlingsdelen og mer detaljert planlegging, og legges til grunn og gi føringer for kommunenes øvrige myndighets- og virksomhetsutøvelse.

I Ås kommune har vi ventet med å fornye klima- og energiplanen i denne perioden fordi vi ønsket å se den i sammenheng med fylkeskommunens regionale klimaplan. Fylkesplanen ble vedtatt juni 2018, og i neste kommunestyreperiode skal Ås kommune utarbeide en ny handlingsplan for klima og energi på grunnlag av fylkesplanen.

Hovedmålet for fylkets plan er at direkte klimagassutslipp fra Akershus skal reduseres med 55 % innen 2030 og med 85-90 % innen 2050. Det er utarbeidet et handlingsprogram som Ås kommune kan benytte som utgangspunkt og idebank for vårt eget handlingsprogram.

Også Ås kommune selv har erkjent at våre største miljøutfordringer er knyttet til klimaendringer, overforbruk av naturressurser og tap av biologisk mangfold, og at miljøutfordringene krever innsats og omstilling både hos enkeltindivider og hos samfunnet generelt. Dette kommer til uttrykk i en rekke kommunale plan- og måldokumenter, og det er et hovedtema i gjeldende kommuneplan og dermed også i de årlige kommunale handlingsplanene.

I 2009 var de totale direkte klimagassutslippene fra Ås kommune 86780 tonn CO2 ekvivalenter. I 2017 var de 71161 tonn. Det vil si en reduksjon på 18 % fra 2009 til 2017. Vi er altså på rett vei. Av våre utslipp på totalt 71000 tonn kommer mer enn 80 % fra veitrafikk. For Ås kommune er det derfor åpenbart at redusert veitrafikk er det viktigste fokusområdet for å få til utslippskutt.

Lokalt har vi derfor stort fokus på redusert bilkjøring:

-Arealpolitikken legger til grunn at boligvekst ikke skal medføre netto økning av biltrafikk.

-Plan for sykkel og gange legger opp til en dramatisk økning av reiser foretatt ved sykkel og gange.

Det aller viktigste klimatiltaket i Ås er likevel regionalt. Trafikken på E6 gjennom kommunen er den helt dominerende utslippskilden. En koordinert, samlet innsats nasjonalt og regionalt er derfor avgjørende for at Ås skal kunne oppnå nødvendig utslippsreduksjon. Det er vi i gang med. Ås kommune deltar bl.a. i prosjektet Fossilfri grenseregion 2030, eller Hela Grøna Vegen, der 39 norske og svenske kommuner har forpliktet seg til å arbeide systematisk sammen for å oppnå fossilfri bilpark i kommunene innen 2030. Her arbeides det målrettet med å etablere infrastruktur for fossilfritt drivstoff på E6 fra Bohuslän til Follo.

Jeg mener at vi er tjent med å arbeide systematisk og planmessig på denne måten. Vi bruker våre vanlige planverktøy, og vi deltar i et koordinert regionalt, nasjonalt og internasjonalt arbeid for å få til vesentlige og nødvendige samfunnsendringer og teknologiendringer, for å skape et lavutslippssamfunn.

Jeg mener dette viser at vi er i stand til å forstå og handtere situasjonen med vår ordinære organisasjon, uten å etablere krisetiltak, krisestab eller lignende. Dette betyr at jeg fraråder å erklære krise.

I steden ser jeg fram til at vi sammen skal inspirere innbyggerne til å ta gode miljøvalg, og gjennom godt arbeid skape framtidstro og håp framfor krisestemning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags