Politisk lederskap mangler respekt for kulturhistoriske minner i Ås sentrum. Hvorfor?

TRENGER KULTURMINNEPLAN: Ås sentrum.

TRENGER KULTURMINNEPLAN: Ås sentrum. Foto:

Av
DEL

DebattI mange år og fra flere hold, har det vært etterlyst en kulturminneplan for Ås sentrumsområdet. Her har det vært klattvis bygging av blokker på bekostning av gamle og minneverdige bygg. Et skrekkens eksempel var behandlingen av gamle Åsheim bygget.
I Ås Avis 4. juli 2017 sier varaordfører (fra Venstre) på spørsmålet om hva hun ville gjøre hvis hun var ordfører for én dag: Satt i gang verneprosess for de siste gamle trehusene i sentrum. Så måtte videre utbygging tilpasse seg lokalhistorien vår. Mer treffsikkert kan det ikke sies.

Både det politiske lederskapet og kommunens byråkrater har over lang tid vært både døv og blind for behovet for en kulturminneplan som grunnlag for videre utvikling av Ås sentrum. I arbeidet med områdereguleringsplanen for Ås sentrum ble det gjennomført en rekke spesialstudier, herunder den etterlengtede Kulturhistorisk Stedsanalyse, inkludert grønnstruktur for Ås sentralområde.

Denne analysen angir bl.a. verdier av boligområder og enkelt-objekter, som grunnlag for kommunens disponering av arealer. Analysen er foretatt av fagfolk som har brukt Riksantikvarens DIVE analyseverktøy. Rapporten vitner om faglig tyngde og høyt kunnskapsnivå, som krever respekt.

Det vi vet er at Akershus fylkeskommune hadde kommet med sterk anmodning om at kommunen må legge mer vekt på nyere tids kulturminner og særlig kulturminner fra 1900-tallet, bl.a. Moerveien, Skoleveien, og Sagaveien. Den sier at Dersom kulturminneverdiene ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget som legges til offentlig ettersyn, vil fylkeskommunen vurdere å legge planen frem for politisk behandling med forslag om innsigelse.

En kulturminneplan er kommunens oversikt over kulturminner og kulturmiljøer og en plan for forvaltningen av disse (jf. Riksantikvaren). Planen gir kunnskap om fortida og avklarer hvilke kulturminner en vil ta vare på i fremtida. En kommunedelplan for kulturminner vil sette temaet på den politiske dagsorden og innarbeide det i kommunens virksomheter.

Ås kommunes kulturhistoriske stedsanalyse synes å ha vært et pliktløp, tatt i betraktning behandlingen den har fått av kommunens byråkrater og det politiske lederskapet. En ledende politiker, langt ute i prosessen med sentrumsplanen, ga uttrykk for at vedkommende ikke kjente til denne analysen. Det er tydelig at alvoret nedfelt i stedsanalysen er det få av de ansvarlige som har brydd seg om.

Det var først i sluttrunden med områdereguleringsplanen at Rådmannen viser til stedsanalysen på noen spesifikke områder, oppfattet som et alibi for å vise at de hadde tatt hensyn til analysen. Et eksempel er boligområdet mellom Moerveien og Sagaveien som fagekspertisen har satt i A-klassen, mens Rådmannen feiet den til side og sier at: nærhet til sentrum tilsier at det er ønskelig med transformasjon av området – utvikling vektlegges fremfor vern av etablert bygningsmiljø.

Hvor er Rådmannens forventede forpliktelse til faglige avveininger for og imot og i det minste legge frem overbevisende argumentene for sitt standpunkt? Det hele virker som et administrativt knep og brutalt råkjør mot et boligområde i høyeste verneklasse.

Flere verneforslag i stedsanalysen hoppes det glatt over i Rådmannens innstilling til kommunestyret. Politikerne ble overlatt til å avgjøre skjebnen av kulturminner i forbindelse med behandling av områdereguleringsplanen. På den måten ble kulturminnene gjenstand for enkeltvise vurderinger- uten på forhånd å ha gjennomgått en politisk og faglig helhetsvurdering. Iveren etter en moderne, tett, høy og tidsmessig flott bebyggelse, ble tydelig viktigere enn å ta vare på kulturhistorien i Ås sentrum.

Manglende politisk behandling av den kulturhistoriske stedsanalysen er, etter min mening, årsak til at Ås sentrum nærmest blir slettet for kulturhistoriske minner. Det er utrolig at politikerne i kulturbygda Ås kan være bekjent med en slik utvikling. Min påstand er at dette er en villet utvikling, stikk i strid med prinsippene om å ha et levende miljø der nytt og gammelt går hånd i hånd. Kommunens ledelse og det politiske lederskap har totalt sviktet sitt ansvar overfor kulturhistoriske minner i Ås sentrum.

Dette sviket (bevisst eller ubevisst) må først og fremst ordføreren og Rådmannen ta ansvaret for.

Jeg avslutter med å uttrykke tilfredshet over at boligeierne i Moerveien har klaget på vedtaket om å bygge blokker i stedet for å ta vare på de verneverdige eneboligene. Håper at Fylkesmannen ser poenget og stanser raseringen av tradisjonsrike boliger i Moerveien og Sagaveien.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags