Det var en gang en skogsti…

Foto:

Av
DEL

MeningerTurstien fra Ås sentrum mot Årungen fikk nylig turistforeningens skilt og blå merker. Fra Åsmyra leder merkene nordover til gårdsveien ved Slørstad. Inntil helt nylig gikk leden gjennom granskog hele veien, nå er den nordligste delen av stien knapt synlig på en kilometerlang hogstflate. Noen blå merker kan ses her og der på avkappede granstammer. Langs turstien har tunge maskiner satt spor - der hvor grunnen var bløt blir sporene vannfylte etter regnvær.

Lengst nord langs turveien ligger en ganske liten kolle. Den hadde et av de fineste eksemplene på barblandings-skog her omkring. Majestetiske furuer og noen store graner dominerte skogbildet, under var naturlig foryngelse av gran og en artsrik bunnvegetasjon. Kollen sto som et vakkert minne om hvordan skog kunne se ut før bestands-skogbruket overtok. Nå er kollen helt snau – noen få trær står igjen, men etter hvert tar vinden de fleste. For en tid siden snakket jeg med skogeieren om denne vakre kollen, og ba ham spare de store furuene dersom det skulle hogges der en gang i framtiden. Nå er de borte …

Med unntak av denne kollen i nordenden av den lange hogstflaten var det i alt vesentlige plantet skog av varierende alder som ble avvirket – stort sett tett, utynnet og uskjøttet gran. I slik skog er det vanskelig å lage hogstflater, hogsten resulterer gjerne i vindfelling, hva enten flatene er store eller små. Her har man tydeligvis bestrebet seg på å lage en stabil kant ved å trekke grensen der det er mest mulig ungskog og lauvtrær, det er bra!

Men: operasjonen i sin helhet bærer preg av at økonomiske hensyn har trumfet de estetiske. Mye kunne vært gjort for å gjøre inngrepet mer akseptabelt: 1. Den lille kollen kunne vært spart for snauhogst. 2. Hogsten kunne vært utført i flere omganger - det er lettere for publikum å forsone seg med mindre snauflater. 3. Hadde hogsten blitt utført på frossen mark kunne de verste kjøreskadene vært unngått (loven krever at de må utbedres!). Jeg undrer meg over hvordan planleggingen av dette inngrepet har foregått, det er jo flere enn skogeieren og entreprenøren som skal inn i bildet. Skogbruksmyndighetene skal også ha sitt å si. Hva sa de, og hva sier de nå?

Denne hogsten er ikke akkurat egnet til å utvikle et godt forhold til publikum – særlig ikke etter at stien nylig hadde fått Turistforeningens stempel. Her har du min vurdering, men ta deg en tur selv langs det som en gang var en tursti og gjør deg opp din mening!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags