Gå til sidens hovedinnhold

Derfor trengs både moderat eiendomsskatt og Åsgård skole – uavhengig av hverandre

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ås Arbeiderparti mener at det er nødvendig å bygge ny Åsgård skole for å gi elever og ansatte gode arbeidsforhold de kommende tiårene. Det er ikke hensiktsmessig med noen trinnvis utbygging.

Ås Arbeiderparti mener og det er riktig å innføre en moderat, foreløpig eiendomsskatt på bolig for å bære de samlede investeringene i barnehager, skoler og omsorgsbygg som er foretatt de siste årene.

Uten økte inntekter for å bære investeringene ville det bli behov for uforsvarlige og usosiale velferdskutt som vi ikke kan gå inn for.

Mye er skrevet om Ås kommunes økonomi, inkludert utbyggingen av Åsgård skole gjennom sommeren. Blant annet fra vår gode partifelle Einride Berg. Det er på tide å rydde litt i fakta og argumenter.

Les også

Pomperipossa i Ås

Les også

La folket bli hørt!


Ja, Ås kommune står i en svært alvorlig økonomisk situasjon. Situasjonen har forverret seg kraftig i løpet av 2019 og 2020. Uten nødvendige grep kunne underskuddet for 2020 blitt nærmere 100 millioner. Med oppsparte midler på bare 120 millioner, sier det seg selv at veien til ROBEK-lista er kort og at noe må gjøres. Og det fort.

Derfor tok Ap og flertallet i kommunestyret store grep under budsjettreguleringen i kommunestyret i juni. Det ble gitt klarsignal til administrasjonen for innsparingstiltak på rundt 40–45 millioner kroner bare for 2020, og enda mer for 2021. Mange innsparingstiltak er tiltak vi egentlig ikke ønsker og som på noen områder dessverre vil gi et svekket tilbud til befolkningen. Men som nå er helt nødvendig for å få økonomien i balanse.

På noen få utvalgte områder valgte flertallet med Ap og våre samarbeidspartier likevel å si nei til kutt. Det gjaldt nedleggelse av Ås svømmehall, nedleggelse av Nordby bibliotek, nedleggelse av helsestasjon for ungdom og studenter. Fordi vi mente konsekvensene av disse ble for store i forhold til innsparingen.

Og vi ba om egne saker for å få belyst hva blant annet foreslått kutt i rus og psykisk helse, sosialhjelpssatser og ungdomshus innebærer. Det er likevel viktig å understreke at de aller fleste av rådmannens innsparings- og kuttforslag støttet vi opp om. Fordi de nå er helt nødvendige.

Likevel, til tross for innsparinger og kutt for 40–45 millioner i 2020, og i enda større planlagt størrelsesorden for 2021, vil det ikke være nok for å få økonomien i balanse. Det er i denne sammenheng Arbeiderpartiet nå har gått inn for en moderat eiendomsskatt på bolig fra 2021.

Uten en moderat eiendomsskatt, vil det bli enda større kutt i velferd. Kutt som ville rammet barn og unge i barnehage og skole, eldre og syke på sykehjem og hjemmetjeneste, og alle andre som trenger kommunale tjenester. Det ville vært usosialt og uforsvarlig. Derfor mener vi det er mer rett å spre noe økte utgifter jevnt over befolkningen, enn at det er kun de svakeste og mest sårbare som skal ta hele regninga.

Ås har dessuten de klart laveste kommunale avgiftene i Follo. Selv med en moderat eiendomsskatt vil de fleste i Ås sannsynligvis betale mindre inn til kommunen enn nabokommuner, som Nordre Follo og Vestby. En moderat eiendomsskatt for å hindre kutt i velferd i en størrelsesorden som blir usosial og uforsvarlig, er derfor god sosialdemokratisk fellesskapspolitikk.

Og det er en forsiktig og sparsommelig forvaltning av skattebetalernes penger. Alternativt kunne vi brukt opp alle sparepengene og havnet på ROBEK-lista. Det anser ikke vi i Ap som et alternativt.

Så hva skyldes den dårlige økonomiske utviklingen? Det er selvsagt flere faktorer som spiller inn samtidig. Noe er også ventet. Det er viktig først å nevne at de fleste kommuner i Norge, blant dem Ås, har blitt rammet av en generell nedgang i regjeringens overføringer til kommunene og flere statlige normer som ikke er fullfinansiert. Statsbudsjettet for 2020 var det svakeste kommuneopplegget på 15 år.

Det er ikke uten grunn at 8 av 10 kommuner ifølge Kommunal rapports artikkel 31. juli, nå forventer et dårligere resultat for 2020 enn budsjettert. I tillegg har vi en koronakrise, som skaper ekstra usikkerhet for økonomien.

Men den økonomiske utviklingen i Ås skyldes ikke minst også at kommunen har investert i nye skoler som Solberg og Rustad skole, nye barnehager som Nordby, og nye bygg for eldreomsorgen, som Moertunet (tidligere demenssenteret) og utbygging av Moer sykehjem. Dette er nødvendige utgifter kommuner i vekst må gjøre for å kunne tilby god opplæring til flere skole- og barnehagebarn og omsorgstilbud til flere eldre.

I Ås er det utbygginger de fleste partier har slutta opp om. Samtidig er ikke befolkningsveksten like høy nå som ventet. Det har gitt kommunen lavere inntekter enn planlagt. Det er en utfordring vi ifølge kommunens boligprogram også vil slite med de neste par årene. Men fra 2022, og spesielt fra 2023 vil antallet nye boliger øke betraktelig.

Befolkningsveksten vil igjen legge seg på et stabilt høyere nivå. De neste 15 årene er det planlagt for nesten 5500 nye boliger i Ås kommune. Det gir flere innbyggere og økte skatteinntekter.

Nesten 90 prosent av denne veksten vil komme i skolekretsene Åsgård, Rustad og Solberg. Bare i Åsgård skolekrets er det planlagt for nesten 1800 nye boliger de neste 10–15 årene. Det er i lys av denne befolkningsveksten, utbyggingen av de nye skolene i disse tre skolekretsene må ses. Å ha en ferdig utbygget god skole handler om å være rustet for den befolkningsveksten, og å gjøre oss attraktive for barnefamilier som vurderer å flytte til Ås.

Det er heller ikke slik at det sto en splitter ny skole klar på Åsgård for 25 år siden. På grunn av elevvekst den gang, ble det satt opp ekstra rimelig bygg, i tillegg til eksisterende gamle skolebygg. Nå er det på ny elevvekst og behov for mer skoleareal.

I stedet for å klatte på eksisterende bygg og bygge kun deler av skolen ny, som igjen raskt vil utløse behov for nye bygg, gi en mindre funksjonell skole, nytt behov for å flytte elever i byggeperiode og en økt totalkostnad, har Arbeiderpartiet denne gang gått inn for å bygge en ny Åsgård skole.

Det gir oss noen økte kostnader nå, men det gir også mange fordeler og mindre totalkostnad enn en klattvis utbygging. Det gir elever og lærere en mer funksjonell skole. Det gir areal som kan benyttes av andre tjenester (blant annet Ås læringssenter) frem til skolen fylles opp. Det gir plass til en billig parkeringskjeller under bygget, som kan flytte biler bort fra åpen gate i sentrum. Det gir en ny god bygningsmasse som kan holde i mange tiår. Og det gjør det ikke minst attraktivt å flytte til Ås for barnefamilier, som gir kommunen økte inntekter og en bedre økonomi.

I tillegg er det et viktig moment at Åsgård skole er vedtatt og lovet i kommunestyret flere ganger over flere år. Av protokoller og vedtak kan vi gå tilbake helt til 2014. På nytt ved flere anledninger i 2018, 2019 og senest på nærmest hvert kommunestyremøte i 2020. Elvene har flytta til modulskolen ved Ås stadion, og allerede gått der ett av fire år, før skolen er stipulert ferdig til skolestart 2023.

Til tross for en rekke debatter og diskusjoner, har et bredt flertall i kommunestyret med Ap, Høyre, SV og Rødt ved alle anledninger i 2020 gått inn for å bygge ny Åsgård. Flere andre partier har ved flere anledninger gjort det samme. Det er ikke uten grunn.

Fra Arbeiderpartiets side mener vi det nå er på tide å respektere de vedtakene som har blitt gjort om Åsgård. Det fortjener både skolebarn og lærere. Samtidig vet vi at den økonomiske situasjonen er vanskelig og at det krever tøffe grep av oss som lokalpolitikere både nå og framover. Det er en oppgave vi er godt i gang med. Og som vi er sikre på at vi kommer klare.

Kommentarer til denne saken