Torsdag forrige uke åpnet nye Ski stasjon – et knutepunkt for jernbane og byutvikling. Nå skal vi i Bane NOR Eiendom utvikle området rundt og tilføre 1000 nye arbeidsplasser og 400 boliger. Dette i seg selv vil spare oss for 11 000 000 kilometer med bilreiser og 2200 tonn CO2.

Det høres nesten for godt ut til å være sant. Men så effektiv kan faktisk utviklingen av en ny togstasjon med et forsterket kollektivtilbud være. Det har vi sett på Barcode i Oslo og Lillestrøm. Det sentralt plasserte knutepunktet vil fungere som en motor for sentrumsutvikling i Ski. Det lokker til seg arbeidsgivere som ønsker kontorer nær et godt kollektivtilbud. Det lokker til seg boligutbyggere som ser et område med stort salgspotensial. Og med flere arbeidsplasser og boliger kommer gjerne flere tilbud innen handel, service og kultur, som igjen vil bidra til at flere folk ønsker å bruke og oppholde seg i sentrum.

Bane NOR er først og fremst forvalter og utbygger av jernbanen, men vi eier og forvalter også mange bygninger og eiendommer langs skinnegangen. Nye Ski stasjon er et flott tilskudd og vil bidra til at flere velger klimavennlige reiser med toget.

Det første vi gjør nå, er å samarbeide tett med Nordre Follo kommune, private mobilitetsaktører, Ruter og Entur om å skape et attraktivt og funksjonelt knutepunkt for kollektivtrafikk. Det vil igjen legge til rette for god, bærekraftig byutvikling.

Byutvikling skjer imidlertid ikke over natten. Det pågår en reguleringsprosess i kommunen som etter planen skal vedtas i løpet av 2024. Deretter kan byggingen av nye boliger, arbeidsplasser og handel rundt stasjonen fortsette.

Vi i Bane NOR Eiendom har store planer for området ved Ski stasjon:

· Et nytt hotell, som kan gi rundt 100 arbeidsplasser.

· Flere kontorbygg som sammen skal huse om lag 800 arbeidsplasser.

· Kafeer/restauranter og handel, som kan gi rundt 100 arbeidsplasser

· 400 nye boliger

Denne fortettingen rundt en sentralt beliggende jernbanestasjon får flere positive ringvirkninger. Når mange bor og jobber nær et kollektivknutepunkt går bilbruken ned, mens klimavennlige reiser med tog og buss går opp. Andelen som går, sykler eller bruker annen mikromobilitet går også opp. Samtidig spares store mengder CO2 ved fortetting. Når det bygges tett i sentrum, kommer de nye byggene der det allerede er by. Utbyggingen skjer ikke i utkanten, der nye bygninger ofte erstatter natur, skog eller matjord.

Utregninger fra Transportøkonomisk institutt viser at folk som jobber nær stasjonen reduserer bilkjøringen med 25 prosent. Videre viser beregninger at:

· Beboere sentralt i Ski vil reise mer kollektivt og dermed redusere bilbruken til jobb med rundt 15 prosent.

· Innbyggere nær stasjonen vil redusere bruken av bil på fritiden med rundt 10 prosent – sammenlignet med andre innbyggere i Nordre Follo kommune.

· Våre planer sparer 2200 tonn CO2-utslipp fordi den nye bygningsmassen plasseres inn på 30 mål i Ski sentrum, i stedet for å erstatte natur, skog eller matjord.

· Samtidig vil en fortetting i sentrum føre til færre bilturer innad i kommunen, sammenlignet med utbygginger i utkanten av tettstedet. Totalt sparer det Ski for minst 11 millioner kjørte kilometer med bil.

Når vi summerer effektene av nye Ski stasjon, og den forventede byutviklingen som skal følge, viser bildet en grønn og god satsing.

Vi blir stadig flere mennesker i Stor-Oslo og i sentrale strøk rundt Norges største byområder. En kan gjerne mislike denne utviklingen, men vi kan ikke nekte for at det skjer. Flere folk betyr at det trengs flere boliger og arbeidsplasser. Samtidig øker trafikken. Vi mener at disse utfordringene må løses på en klimavennlig og bærekraftig måte.

Det betyr å styrke kollektivtrafikken og deretter fortette rundt disse knutepunktene. Vi som samfunn får mer igjen for pengene vi investerer i jernbane når flere kan ta mer tog. Områder der mange mennesker bor, jobber, handler og reiser kollektivt, går eller sykler sparer areal, gir oss langt lavere CO2-utslipp og beskytter naturen og matjorda. Det er klimavennlig og bærekraftig.