Mobbing forekommer over alt i samfunnet; på arbeidsplasser, i lag og foreninger, i barnehage og på skolen. Kort og godt over alt hvor mennesker er sammen i et fellesskap. Hvem bør, som siste utvei, flyttes til en annen skole når hverdagen ikke er til å holde ut- mobbeofferet eller mobberen?
Mobbing starter med uakseptabel adferd overfor et annet menneske. Mobbing kan utvikle seg til fysisk eller psykisk trakassering, som en gjentatt påtrengende handling fra en sterkere part i et ujevnt styrkeforhold. Enten fra enkeltpersoner eller grupper. Dersom denne adferden får fortsette, så kan den som utsettes for slik nedtrykkende oppførsel over tid, ende opp med å få sin skolegang ødelagt. Og i verste fall kan det føre til et ødelagt liv.

Fokus må derfor ikke være å sette inn tiltak når mobbingen er et faktum. Innsatsen må gjøres FØR uakseptabel adferd får utvikle seg til mobbing. Når det gjelder barn har barnehage, skole og SFO et særskilt ansvar for å avdekke og gripe inn og stoppe uakseptabel oppførsel, siden det er her barna i hovedsak er samlet store deler av hverdagen. Foreldre og andre voksne har også et ansvar for hvordan vi behandler og omtaler andre mennesker rundt oss, for barna ser opp til oss og tar etter vår oppførsel.

Dersom uønsket adferd ender med mobbing, så er det en selvfølge at opplæringsloven kapittel 9 A følges opp med dokumentasjon og tiltak. Denne rapporteringen må likevel ikke bli en hvilepute som tar fokuset vekk fra resultatet av tiltakene som settes inn. Det aller viktigste er jo at tiltak og situasjon følges opp tett, slik at de faktisk får effekt.

Kommunens oppvekst- og opplæringsetat må ta et større ansvar og hjelpe skolene. Skoleetaten er øverst ansvarlig, men har til nå overlatt til skolene å selv håndtere de alvorlige situasjonene som har oppstått. Alle skolene i Ås må samarbeide og dele erfaringer. Skoleetaten må ta jobben med å koordinere dette samarbeidet. Mobbing er et ledelsesproblem.

I de tilfellene skolen og skoleetaten ikke lykkes med å stoppe mobbingen, så skjer det noen ganger at mobbeofferet og dennes familie ikke orker mer, og flytter barnet til en annen skolekrets. Ås Høyre mener at dersom en mobbesak utvikler seg til dette nivået, så må mobberen flyttes, ikke offeret.