Ås kommune må antakelig kutte store beløp i neste års budsjett. Kommunen har allerede en stram økonomi, og det er ingen åpenbare tiltak som med lett hjerte kan kuttes. Det skjønner vi. Likevel mener vi at forebyggende tiltak i skolene må prioriteres. Alternativet er så mye verre.

Hovedårsaken til dette er rett og slett at skolen, i tillegg til å være en viktig læringsarena, er en viktig sosial arena for barn og unge. På skolen får de ta del i et fellesskap, kjenne på trygghet og mestring, og utvikle vennskap. Derfor må vi prioritere å lage gode møteplasser på skolens område! Også utover klasserommet. Gjør vi ikke det, er det fare for at både sosial ulikhet og utenforskap blant elevene vil øke. Dette er de viktigste driverne for dårlig psykisk og fysisk helse, det viser all forskning. Det har store kostnader å ikke ta dette på alvor – både for enkeltpersoner og for samfunnet som helhet.

Ifølge lokale resultater fra Ungdata 2022 (en landsrepresentativ spørreundersøkelse om hvordan ungdommen har det) øker ensomheten blant ungdomsskoleelevene i Ås. Hele 10 % oppgir å føle seg «veldig mye plaget av ensomhet». Ungdata 2022 viser også at det er færre elever i Ås-skolen som oppgir å ha minst en fortrolig venn i dag (85%), enn i 2019 (92%). Det er en bekymringsfull utvikling! En utvikling som vi ikke kan la være å ta på alvor.

Koronapandemien kan være en medvirkende årsak til at flere nå oppgir at de føler seg ensomme og at de ikke har en fortrolig venn. Mulighetene for å bli kjent med hverandre har vært sterkt begrenset eller borte. Skolene har periodevis vært stengt, og når de har vært åpne har ikke klasser kunnet omgås hverandre. I tillegg har kantiner og andre samlingssteder vært stengt. Dette er arenaer hvor vennskap utvikles og hvor man har mulighet til å kjenne på fellesskap. Skolen som sosial arena er særlig relevant nå som digitale kommunikasjonsformer preger mye av fritiden til ungdommen. Ungdommer er sjeldnere sammen fysisk etter skoletid, det viser også Ungdata-tallene. Det er derfor desto viktigere at de får mulighet til å være fysisk sammen på skolen!

En skole med elever som har det bra og som trives, gir også bedre forutsetninger for å skape et godt læringsmiljø. Derfor jobbet FAU ved Ås ungdomsskole i hele fjor, sammen med skolens elever og ledelse, for å få til et kantinetilbud ved skolen. Vi ser kantinen som et samlingssted der ungdommene treffes for å spise, på tvers av klasser og årstrinn. Og et sted hvor elever som ikke har med matpakke kan ha muligheten til å få, eller kjøpe litt mat.

Ambisjonen er at kantina ved Ås ungdomsskolen skal bli et samlingspunkt og et attraktivt sted for elevene å være. Det skal være et sted der man kan stresse ned og ha det hyggelig sammen. I tillegg skal det være en arena for integrering, og en arena for å finne seg en god venn.

Ås kommune hadde i 2019 et prøveprosjekt med gratis skolemat ved Ås ungdomsskole. I tillegg til at elevene satte stor pris på å få gratis mat på skolen og fikk oppleve mestring ved å bidra til gjennomføringen, ble det i løpet av denne perioden ikke meldt inn noen saker om brudd på bestemmelsene i Opplæringslovens §9a (om elevenes rett til å ha det bra på skolen, inkl. fravær av mobbing). Skolene rapporterte om veldig gode erfaringer med tiltaket. Dessverre ble både skolematen og pengene skolen hadde til en 60% stilling til kantinedrift strøket i det kommende kommunebudsjettet. Så kom pandemien og gjorde det umulig å drifte en kantine.

Nå jobber Ås ungdomsskole med å få opp kantinetilbudet sitt. De søkte i fjor prosjektmidler til oppstartsfasen og har kommet i gang med å tilby gratis frokost til de som ønsker det, fire ganger i uka. De er i startgropa med å starte opp et frivillig fritidstilbud for elever etter skoletid. Dette er styrkende sosiale tiltak for at barna har forutsetninger for å kunne fokusere på det som mange vil si er hovedformålet ved å gå på skolen, nemlig å lære. Men dette kan ikke gjennomføres i sin helhet uten ekstra midler.

Det er vanskelig å dokumentere direkte effekter av enkelttiltak, som f.eks. en kantine på en ungdomsskole. Men vi vet at forebygging er en billig investering – både på individnivå og for samfunnet. Forebygging i form av sosiale tiltak forhindrer utenforskap og styrker mulighetene til vekst og utvikling for alle barn og unge, uansett bakgrunn. Det koster å falle utenfor, ikke minst på det menneskelige plan. De personlige konsekvensene kan ikke måles i kroner, men av og til trenger man tall. For eksempel viser tall fra Kommunenes sentralforbund at prisen for ett enkelt omsorgstiltak i barnevernet for ett enkelt barn i ett år, koster 1, 5 millioner kroner. Det betyr at det skal svært lite til før et billig lavterskeltiltak som kantinedrift på en ungdomsskole blir en verdifull investering – også i kroner og øre.

FAU frykter for at gode forebyggende tiltak og påbegynte gode initiativer henger i en tynn tråd om Ås-skolene nok en gang rammes av budsjettkutt. Her må kommunen evne å se både de kortsiktige og langsiktige verdiene i arbeidet som gjøres ved skolene. Ja, barna er på skolen for å lære, men trives de ikke faller grunnlaget for læring bort!