Frivilligheten er en viktig ressurs i lokalsamfunnet. Frivillig engasjement skaper tilhørighet, meningsfull aktivitet, bedre helse og et godt lokalmiljø. Venstre i Ås vil derfor sikre støtte til kommunen til lag og foreninger.

Ås har et aktivt kulturliv, og mangfold av frivillige lag og foreninger. Mer enn halvparten av den frivillige innsatsen legges ned i kultur- og fritidsorganisasjoner, inkludert idretten. Sambruk av kommunale bygg og kommunale lokaler må derfor gjøres tilgjengelig for frivillige lag og foreninger. Barn, unge og studenter bør ha gratis leie, mens de øvrige lag og foreninger bør få låne lokaler til en symbolsk sum. I tillegg til at utbygging av haller og idrettsanlegg må fortsette i tråd med befolkningsveksten må frivilligheten bli sett og hørt i utviklingen av nye planer og utbygginger. Venstre vil sikre støtte til de lag og foreninger som jobber for uformell aktivitet, til eksempel velforeninger. Vi ønsker også at kommunen skal være mer på tilbudssiden når det gjelder å bistå med f.eks. utleie av maskiner og utstyr, møterom og lignende. Venstre vil støtte opp om initiativer og aktiviteter, og vil gjøre det enkelt for frivilligheten å kontakte og samarbeide med kommunen. Slik kan de blomstre og utvikle seg på egne premisser.

Det blir flere eldre, noe som kan bety muligheter og utfordringer. Det kan gi flere som er villig til å bidra i frivillig arbeid, samtidig som behovet for pleie- og omsorgstjenester øker. Helse- og sosialtjenestene kan ikke løses av det offentlige alene, men sammen med familie og lokalsamfunn. Innbyggere som er aktive gjennom frivillige organisasjoner, har ofte redusert eller utsatt behov for tilbud og tjenester fra det offentlige. Vi skal ikke “utnytte” frivilligheten ved å forvente at de skal løse oppgaver som er et offentlig ansvar, men vi vil legge til rette for mer organisert samarbeid mellom kommunen, frivillige lag og foreninger ved å være mer på tilbudssiden.

Venstres tidligere møte med Moerhjemmets venner er et godt eksempel på hvordan kommunen kan få glede av innbyggernes frivillige innsats for sykehjemmets beboere. For frivillighet har ikke bare en positiv effekt på samfunnet, men er like viktig for den enkelte som engasjerer seg frivillig. Kommunen kan bygge opp under den enkeltes lyst til å gjøre en forskjell for medmennesker, for natur og nærmiljø og seg selv. Derfor ønsker Venstre å styrke Frivilligsentralen, og gjøre tilbudet mer tilgjengelig for innbyggerne, lag og foreninger. Vi ser at det også er behov for en frivilligsentral i Nordby, og vil jobbe for at dette skal bli en realitet i nær framtid.

Venstre i Ås vil alltid prioritere frivillighet høyt. En ny frivillighetsmelding kommer snart og denne danner grunnlaget for en levende og selvstendig frivillighet, og et samarbeid med kommunen i årene som kommer.