Gå til sidens hovedinnhold

Ingen flere snarveier, Hareide

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Planene for nytt spor til Østre linje og togparkering i tilknytning til nye Ski stasjon ble i mai avvist i kommunestyrene i både Nordre Follo og Ås. Det foreslåtte planprogrammet tar ikke kommunenes tidligere vedtak på alvor og vil medføre for store terrenginngrep, med tap av viktig natur, friluftsområder og dyrka mark som resultat. Nå forventer vi at Bane NOR og samferdselsminister Knut Arild Hareide imøtekommer kommunenes forventning om en plan som klarer å ta på alvor både behovet for jernbane, og bevaring av de verdifulle arealene.

En innføring for Østre linje vil bli en lang og uoverkommelig barriere som vil skille naboer fra hverandre og gjøre turområder utilgjengelige. E18 med nye viltgjerder vil effektivt sperre Holstadmarka i sør og vest. Med samferdselsplanene sammenlagt blir Holstadmarka en “øde øy” av natur i landskapet, og hvordan hjortevilt skal bevege seg her er et ubesvart spørsmål. En svær togbru i Skidalen vil også komme midt i innflygingen til fugl i tilknytning til det sårbare naturreservatet Østensjøvann. Togparkering for 30 tog vil også ta en stor jafs av naturen. Follo-regionen er i ferd med å miste muligheten til å ta vare på og utvikle et sammenhengende turstinettverk. Stedene der disse inngrepene legges, mister sitt naturlige preg.

I tillegg må nedbyggingen ses i et større perspektiv. Naturen i lavlandet er allerede under sterkt press. Mange arter er i tilbakegang, og forskerne er bekymret. Litt her, litt der. Det utgjør store arealer over tid. Når skal vår appetitt for nye arealer stagges?

Billigst er sjelden best. Nå håper vi kommunestyrene stemmer nei til bompengefinansiering av E18-strekningen mellom Vinterbro og Retvet. Strekningen vil koste 7,9 milliarder i 2020-kroner, flytte over 410 daa matjord, beslaglegge store arealer natur, og vil dessuten føre til økt biltrafikk - stikk i strid med hva vi bør gjøre når vi står midt oppe i en tiltagende klimakrise.

Store mengder matjord vil ødelegges av begge disse inngrepene. Dersom handelsforbindelser eller klima skulle svikte oss i framtida vil matjorda bli mer verdifull enn selv det edleste gull. Follo har kanskje landets beste matjord. Vi må derfor være vårt ansvar for denne jorda bevisst.

Tar vi klima, natur og matjord på alvor flytter regjeringen milliardene fra E18-utvidelsen over til en permanent og bærekraftig løsning for tog. Regjeringen bør skrinlegge E18-utvidelsene og heller be Bane NOR legge fram et nytt forslag for Østre Linje og Hensettingsspor Ski syd der store deler av strekningen legges i kulvert. Den bør dekkes med matjord og restaurert natur på toppen. Ny-jord-prosjektet bør tilegnes togutbyggingen. Slik bevarer vi viktige landskap i vår region, vi får flere togavganger, tryggere matforsyning, og vi står langt bedre rustet til å kutte klimautslippene. Prioritér framtida - vi vil ikke ha noen flere snarveier.

Kommentarer til denne saken