Det har ved flere anledninger blitt diskutert ulike tiltak for fattigdomsbekjempelse i Ås kommune. Likevel har de sosiale forskjellene økt, og spesielt for barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Fattigdom er komplekst, og det finnes ingen quick fix.

Mange kulturtilbud har en høy inngangspris, noe som bidrar til å ekskludere enkelte grupper fra å delta på disse arenaene. Deltakelse i kulturlivet og i frivillige organisasjoner gir tilgang til viktige møteplasser som bidrar til å bygge tillit, vennskap og innflytelse. I tillegg er kulturuttrykk ofte universelle og dermed også en god innfallsvinkel til reell integrering. Kulturaktivitet gir gode opplevelser og danner grunnlag for utvikling av kunnskap, kreativitet, læring og mestring for alle. Kulturlivet er en viktig sosial arena og en betydelig ressurs for å skape tilhørighet og forståelse for det norske samfunn.

Livskvalitet og selvopplevd helse bedres med passende og regelmessige kulturelle tilbud. Nabokommunen Vestby har innført opplevelseskortet som er rettet mot barn og unge i familier med vedvarende lavinntekt. Dette gir barn og unge i alderen 2 - 18 år gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter. Opplevelseskortet er digitalt og barna har en app på telefonen, og slik er det også veldig enkelt å administrere for kommunen.

Det er instanser som NAV, barnevern og/eller helsestasjonen som vet, og definerer hvem som trenger tilgangen. Ved å starte så tidlig som mulig skaper man en god relasjon til kultur i oppveksten, med gode minner og inkludering. Det er bedre å forebygge utenforskap nå, enn å måtte reparere skader som kan oppstå som følge av det.

Saken om aktivitetskort var et tema i budsjettbehandling i desember 2021. Høyre og FRP foreslo i sitt budsjett å innføre aktivitetskortet, og fant inndekning blant annet ved å frastå fra mat i politiske møter, mot at kommunen innførte denne ordningen. AP med budsjettkamerater ba heller om en utredning fra kommunedirektøren.

Parallelt med at politikerne ba om en utredning fra kommunedirektøren, skrotet AP og deres regjeringssamarbeids parternere ordningen om videreføring av aktivitetskortet som flere nabokommuner har innført. Vi i Høyre synes dette er merkelig fra en regjering som sa at den ville prioriterer vanlige folk, men likevel avviklet fritidskortet fra 2022. Dette Fritidskortet på 2000 kroner betydde mye for de barna som lever i familier med lave eller vanlige inntekter.

Saken om aktivitetskortet kommer igjen nå til behandling i hovedutvalget for helse- og sosial 29.09. Etter 9 måneder med utredning foreslår Kommunedirektøren å ikke innføre aktivitetskortet. Det er innvilget tilskuddsmidler fra BUFDIR, hvor det foreslås å bruke disse midlene til «fritidskasse» Denne løsningen er vi i Høyre ikke fornøyd med. Høyre ønsker en ramme rundt tilbudet og ikke at det skal være tilfeldig hvem som vurdere behovet for tildeling.

For Høyre er det viktig med forebyggende tiltak. Ikke bare innenfor skole, helse, arbeid og bolig, men også enkle, målrettede tiltak mot enkeltgrupper som kan forhindre utenforskap for mange barnefamilier. Vi vet at det fungerer og betyr mye for de som mottar tilbudet.

Høyre håper at posisjonen støtter forslaget om å innføre opplevelseskortet, særlig nå, med en vanskelig tid med økende utgifter til strøm, mat og renter, for de som har minst fra før.