I et svar fra Transportøkonomisk institutt (TØI) står det: «Generelt er samfunnsnytten av veiinvesteringer i Norge lav og ofte negativ. Det skyldes høye bygge kostnader der tunneler og broer ofte er 5 ganger så dyre pr. meter som vei i dagen og også at det bygges motorvei for mye mindre trafikkmengder enn i andre land. Nytten er verdien for brukere fratrukket kostnaden. Med høye kostnader og få brukere blir nytten lav».

Små prosjekter gir ofte høy nettonytte, slik som tilskudd til trafikksikkerhetsarbeid i frivillige organisasjoner, hvor nødvendige tilskudd var så små at det tok så lang å få tildelt midlene at ordningen opphørte.

Vegvesenets svar 7. mars 2022 om nettonytten (NN) for motorvei E18 Retvedt – Vinterbro:

«I Norsk transportplan (NTP) 2022-33 (Norsk transportplan) er kostnaden for utbyggingen oppgitt til 7,5 milliarder (mrd.) i 2021-kr. Nytten er beregnet i programmet EFFEKT. I forhold til at intet gjøres med E18, har Vegvesenet regnet ut negative nettonytte av motorvei E18 Vinterbro – Østfold grense.

Bompenger

Med bompenge takster på kr 30/15/15 i de tre snittene og med 15 års nedbetaling, har Vegvesenet beregnet følgende nettonytter:

Trafikanter og transportbrukere -1,3 mrd. kroner

Operatører (bompengeselskapet) -0,07 mrd. kroner

Det offentlige -2,7 mrd. kroner

Samfunnet for øvrig 0,1 mrd. kroner

Tallene er beregnet nettonytte for de ulike gruppene i milliarder (mrd.) kroner. Negativ nytte vises med minus. Nettonytten (nytte minus kostnad er minus 4,0 mrd. kr, mens netto nytte pr. budsjettkrone er minus 1,46 kroner.

Med bompengetakster på kr 22/11/11 i de tre snittene og med 20 års nedbetaling blir nettonytten minus 3,5 mrd. kr, mens netto nytte pr. budsjettkrone er minus 1,41 kr.

Uten bompenger blir den samlede nettonytten minus 4,0 mrd. kroner. EFFEKT beregninger viser at E18 utbyggingen totalt sett har en negativ nettonytte på milliarder, uansett alternativ med eller uten bompenger.»

Andre konsekvenser

Motorveier er gunstig for store bedrifter i store steder som Oslo og i utlandet. De utkonkurrerer lokale bedrifter på mindre steder. Vi får lengre bilreiser, færre lokale arbeidsplasser og mindre gange, sykkel og kollektivtrafikk i nærmiljøet. Biler på motorveier bruker også lokale veier, som får mer kø, kork og kaos. Milliarder til motorveier med negativ nytte, må tas fra et sted, ofte fra helse- og sosialsektoren, for der er det lett å ta. De svake har ikke krefter til å kjempe.