I notat til kommunestyret konkluderer Samtalegruppa i Ås seniorsenter med:

«Kommunedirektørens forslag til Nye avtaler for eldre- og seniorsentrene i Ås kommune, som legges frem for Kommunestyrets møte 29. november, oppfattes som et diktat om driften av seniorsentrene i Ås og Nordby.

Forslaget legges fram for Kommunestyret uten noen form for kontakt med seniorsentrene i Ås og Nordby om innholdet.

Kommunedirektørens forslag til avtaler har et innhold som på vesentlige områder er uakseptabelt for Ås seniorsenter.

Hvis kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag, uten vesentlige endringer, betyr det at Ås seniorsenter må legge ned sin virksomhet.»

Kommunedirektøren foreslår inndraging av en halv stilling ved Ås seniorsenter, som Ås seniorsenter, med brukerbetaling, har betalt for. Han foreslår at sentrene i Ås og Nordby likebehandles med lag og foreninger, selv om sentrene verken er lag eller forening, men en del av den offentlige omsorg. Likebehandling betyr at sentrene ikke er sikret eller får gratis lokaler.

Kommunedirektørens forslag om årlige avtaler gjør det umulig med planlegging på sikt med hensyn på god og rimelig drift. Reduksjon eller nedleggelse av sentrene vil gi dårligere helse og dermed økte utgifter for kommunen.