En nylig publisert rapport fra Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning (SePU), ledet av Thomas Nordahl – professor og leder av SePU, tar for seg ulike studier og kunnskapsoversikter fra inn og utland om betydningen av skolestørrelse i forhold til trivsel og læring. Konklusjonene er at skolestørrelse alene i liten grad har betydning for elevenes trivsel, faglige resultater og utvikling og omfanget av mobbing.

Rapporten, som baserer seg på forskning og studier de siste 20 årene, konkluderer med at læring og trivsel øker med barneskoler med opp mot 760 elever, om man ser på skolestørrelsens betydning alene. Samtidig peker undersøkelsen på at skolene heller ikke bør være for store (mer enn 800 – 1000 elever) eller for små, om vi kun ser på størrelsen av skolen for å forklare elevenes skolefaglige prestasjoner.

Skolenes pedagogiske utvikling, gode profesjonsfellesskap og utvikling av gode læringsmiljøer er viktig for barnas læring, og SePUs rapport viser at antall lærere ved skolen har stor betydning for denne utviklingen. Det er nødvendig med et faglig kollegium av en viss størrelse for å tilfredsstille den nye læreplanen LK20. Lærerkollegier med flere lærere på trinnene gir synergier og videreutvikler bedre praksis og profesjonelle læringsfelleskap enn det som er tilfelle ved mindre skoler, noe som stadig også understrekes av rektorer og skolefaglig kompetanse. Små og mindre skoler har også større utfordringer ved rekruttering enn de større skolene.

Like viktig som barnas skolefaglige læring, er sosial læring og utvikling av vennskap og forholdet til jevnaldrende, avgjørende for om barna trives på skolen. Fortrolig vennskap innebærer å ha tilknytning til en eller flere medelever og rapporten peker på at dette trolig er enklere å etablere og opprettholde i skoler av en viss størrelse, enn skoler med få jevnaldrende.

Ås Kommune står foran store utfordringer med skolestrukturen i Ås, sammen med en presset kommuneøkonomi. I september skal hovedutvalget for oppvekst og kultur behandle barnehage- og skolebehovsplanen. Spørsmålene om vi har økonomi til å opprettholde eksisterende skolestruktur i kommunen, samtidig med at vi er nødt til å kutte i lærebøker - og trolig også i direkte lovpålagte oppgaver, skal diskuteres og besluttes.

Ås Høyre mener at vi må rydde opp i skolestrukturen og ta konsekvensene av politiske beslutninger, før vi vedtar innsparinger som vi er redde for vil medføre kutt i lovpålagte tjenester, redusere assistenter og SFO-ansatte og dårligere profesjonsfelleskap for lærerne. At vi legger hensynet til barnas beste når det gjelder læring, sosial utvikling og trivsel til grunn, må være det aller viktigste for oss når vi i høst skal behandle skolebehovsplanen. Samtidig må vi ta hensyn til en sterkt presset økonomi i kommunen som tvinger oss til å prioritere.

Ås Høyre er svært fornøyd med at all argumentasjon om størrelsen på skolen gir en bedre eller dårligere skole for barna våre, nå ikke behøver å prege debatten om fremtidens skolestruktur i Ås Kommune.