Gå til sidens hovedinnhold

Kompakt studentby i Skogveien?

Artikkelen er over 3 år gammel

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lav utnyttelse i Skogveien på Kaja er i samsvar med faglige utredninger og uttalelser. Forslag om en kompakt studentby er bl.a. begrunnet i myndighetenes utspill at Ås sentralområde skal avlaste Oslo. Ås er utpekt som et kollektivknutepunkt på linje med Ski, Lillestrøm, Sandvika og Asker, alle med tog 8-10 ganger i timen og el-sykkelavstand til Oslo. Lillestrøm, Sandvika og Asker har dessuten buss til Oslo 5-10 ganger i timen. Ås har togavgang en gang i timen og ingen direkte bussforbindelse med Oslo.

Behovet for å avlaste Oslo er blitt mindre. Befolkningsveksten i Oslo var i 2016 på 1,3 prosent og er beregnet å synke til 0,9 prosent i 2017 mot 0,7 prosent for hele landet. Trenden med lavere fødselstall, mindre innflytting, større utflytting og økt bygging av leiligheter, forventes å føre til redusert behov for kompakt blokkutbygging av Ås sentralområde.

Konsekvensutredningene, m.m. Alle er enige om at Kaja er et veletablert boligområde med et overordnet grønt preg og en stedsidentitet som kan relateres til universitetsmiljøet. I Konsekvensutredningen (s. 45) kommer dette godt frem: Kajas særpregete grønne rabatter langs veiene og store hager med få høye hekker eller gjerder bidrar til å gi området et åpent preg med stor allmenn opplevelsesverdi. … På dette grunnlaget tildeles delområdet stor verdi.

Videre heter det, s.23: En reduksjon på det grønne feltet mellom studentboligene og Utveien svekker karaktertrekket som de gjennomgående grønne forhagene skaper. Reduksjonen svekker også den visuelle avgrensningen mot det høyt verdsatte området på Kaja.

Men: Med planforslaget innføres en ny bygningstypologi og en vesentlig økning av bygningsvolumet som innebærer en omfattende visuell endring i delområdet (s. 17). Se også side 36: Planforslaget innfører en ny skala med langt høyere bygninger og tetthet enn noe annet sted i nærområdene, noe som vil påvirke det enhetlige preget i Kajaområdet noe negativt.

Dette legger grunnlag for at studentboligene i Skogveien inngår som en funksjonell enhet med Kaja boligområde.

Det som konsekvensutredningen ikke har vurdert er (s. 7):Ved utbygging av studentboliger vil området befolkes tettere og endre sosial sammensetning. I tillegg til en økning i antall studentfamilier, vil området befolkes av studenter med en annen livsførsel og andre behov og ønsker. Dette er et viktig anliggende, særlig ved vurdering av antall boenheter.

Fylkeskommunen fikk Ås kommune i 2017 til å få laget Kulturhistorisk Stedsandlyse inkludert grønnstruktur for Ås sentralområde. Den anbefaler handlingsrom ved fortetting i eksisterende boligområder. Mesteparten av arealet på Kaja har et begrenset handlingsrom – det vil si Handlingsrom A og B. Det er kun en liten del der studentbyen ligger som kommer under Handlingsrom C, transformasjon, men: Omgivelsene og det grønne preget bør hensyntas ved utvikling av området. … i området kan strukturen enten beholdes helt eller delvis fortettes, påbygges eller transformeres til ny struktur. Det er likevel svært viktig at den nye bebyggelsen hensyntar omkringliggende bebyggelse og strukturer.

Fylkeskommunen skriver i sin høringsuttalelse 24.01.2017 følgende: Det oppfordres om at noe av studentenes historie blir bevart som en viktig del av NMBU sin historie. Det antas at det vil være mulig å oppgradere noen av de viktigste bygningene og fortsatt bruke dem som studentboliger.

Rådmannen har følgende kommentar (s. 11 - til møte i HTM 02.11.17): Tiltakene som planforslaget legger opp til med reduserte høyder mot syd, og bebyggelse omsluttet av en grønn vegetasjonsskjerm, er vurdert å bidra til å redusere påvirkning på omgivelsene. I tillegg vurderes tilbaketrukken bebyggelse med forhager som et grep i tråd med øvrig bebyggelse i området.

Konklusjon

Uttalelser fra eksperter og myndigheter tilsier mindre kompakt utbygging av Studentbyen i Skogveien enn det som utbygger har foreslått.

Kommentarer til denne saken