Høyre og FrP fore­slo å leg­ge ned Kroer skole

Un­der bud­sjett­de­bat­ten i kom­mu­ne­sty­ret la Høy­re og Frem­skritts­par­ti­et for­slag å leg­ge ned Kro­er sko­le og over­fø­re ele­vene til Rustad.