Gå til sidens hovedinnhold

Sånn vil Ås se ut i framtida

Artikkelen er over 6 år gammel

Ås kommune er i stadig utvikling, og det smis planer på flere nivåer.

ÅS: Ellen Grepperud, leder av plansekretariatet, gir her en liten oppsummering av hva forslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, som nå skal på høring, vil bety for utviklingen i Ås.

Stadig større

- Akershus fylkeskommune og Oslo kommune har i samarbeid med kommunene i Akershus utarbeidet et planforslag for hvordan befolkningsveksten fram mot 2030 skal håndteres. Ifølge beregninger kommer folketallet i de to fylkene til å øke med 350 000 de neste 20 årene, noe som gir behov for flere boliger, flere arbeidsplasser og bedre transportløsninger. For å håndtere dette, har Plansamarbeidet laget retningslinjer for hvor og hvordan det bør bygges, forteller hun.

Forskningsrelatert næring

Ås er pekt ut som en av seks regionale byer i Akershus, som skal ta en høy andel av veksten og utvikles som byer. Ikke bare er avstanden til Oslo kort, og enda raskere når Follo-banen står ferdig, men Norges miljø og biovitenskapelige universitet blir sett på som et sted der det vil kunne skje næringsutvikling i åra framover.

- Hvorfor Ås og hvilke næringer ser du for deg at universitetet vil generere i tida framover?

- Grunnen til at Ås er pekt ut i Follo, i tillegg til Ski, er at universitetet har potensiale til å være en viktig drivkraft for næringsutvikling innenfor biovitenskap og de andre fagene NMBU har spesialkompetanse på. Byutvikling og eksisterende kompetansemiljøer er svært viktig for næringsutvikling. Utvikling av Ås som universitetsby vil, sammen med utvikling av Ski som har andre kvaliteter, styrke muligheten for næringsutvikling i Follo. I Follo er det underskudd på særlig kontorarbeidsplasser i dag, noe som gir høy innpendling til Oslo. Follobanen vil også gi et stort løft som kan bidra til at Follo blir attraktiv for næringslivet, og det er viktig å utnytte."

Fortetter sentrum

Planen legger opp til at 90 % av boligveksten i Ås frem mot 2030, skal skje i og rundt Ås sentrum. I tillegg til å gjøre byen mer attraktiv for næringslivet, vil flere mennesker sentralt i Ås gi grunnlag for bedre tog- og busstilbud, og bedre lokalt tilbud av handel og tjenester. Nærhet til et godt tilbud gjør at flere kan gå og sykle i hverdagen og kjøre kollektivt på lengre reiser, noe som er et viktig mål i planarbeidet.

I planen er det lagt opp til relativt tett bebyggelse rundt kollektivknutepunktene, noe som i Ås sentrum betyr jernbanestasjonen.

- Betyr dette at jordene som ligger tett opp til jernbanestasjonen skal bygges ned – delvis eller helt?

- I byene og tettstedene bør gangavstand mellom boliger, arbeidsplasser, kollektivknutepunkt og sentrumsområder være styrende for hvor man bygger, og at det bør bygges tett slik at man får best mulig befolkningsgrunnlag og nærhet mellom boliger og tilbud. Dette skaper utfordringer mange steder i Akershus, ikke minst i Ås, når det gjelder den matjorda som ligger tett på kollektivknutepunkt. Når vi ser på hele fylket samlet blir tapet av matjord likevel langt mindre ved å kombinere konsentrert utbygging i byene og tettstedene med styrket jordvern utenfor, enn ved å bygge ut etter dagens kommuneplaner. Selv om vi må bygge ned noen jorder, så blir tapet mindre fordi vi bygger tettere når vi bygger mer sentralt. I tillegg blir eneboligfelt lenger unna oftest bilbasert, og bygger ikke opp under utvikling av tettstedssentrene på samme måte. Men her må det gjøres lokale vurderinger og tilpasninger. Tanken er at det fastsettes en langsiktig grense mellom vekst og vern rundt de prioriterte byene og tettstedene. Selv om vekst bør prioriteres foran vern innenfor grensen vil det fortsatt være lokale vernehensyn som må avklares lokalt."

Vil utfylle hverandre

- Det kan også, i planen, se ut som om Ås og Ski skal vokse seg sammen i tida framover. Stemmer det?

- Ås og Ski er markert som ett innsatsområde fordi utviklingen av de to stedene må sees i sammenheng. De har ulike roller i regionen i dag og kan utfylle hverandre videre, ikke minst hvis vi får til gode transportløsninger mellom stedene. Vi tror at sterk by- og næringsutvikling i Ås og Ski ikke vil skje av seg selv, men krever en langsiktig og samordnet satsning fra både stat, fylke og kommuner innen kollektivtiltak, arealplanlegging og samhandling med næringslivet. Et tett samarbeid om hvordan stedene utvikles betyr ikke at de skal vokse sammen, snarere tvert i mot. Ås og Ski ligger midt i et av landes mest verdifulle jordbruksområder, og det er en av grunnene til at de ikke bør vokse sammen. Et av hovedpoengene med planen er å få til en konsentrert utvikling rundt kollektivknutepunktene og hindre byspredning. Vi foreslår derfor at denne langsiktige grensen mellom vekst og vern tegnes for å sikre at bl.a. matjorda mellom stedene bevares.

Infrastruktur

- Flere togavganger, tettere befolkning og flere arbeidsplasser lokalt vil vel føre til flere biler i sentrum av Ås. Hvordan skal parkeringsproblematikken løses?

- I planforslaget forventes det at kommunene utarbeider en restriktiv parkeringspolitikk, men det er ikke mulig nå å si hva det konkret vil bety for Ås sentrum. Parkeringspolitikken bør stimulere til at arbeidsplasser lokaliseres sentralt, og at folk velger å gå, sykle eller kjøre kollektivt. Samtidig bør sentrum være tilgjengelig for dem som har behov for å handle med bil. En måte å gjøre det på kan være å prioritere korttidsparkering og å bruke avgifter.

- Kom med innspill!

Planen legges nå ut på høring. Kommuner, transportaktører og andre berørte eller interesserte har frist til ut februar med å gi uttalelse.

- Det har vært mye medvirkning underveis med alle aktørene og også med næringslivet, men det blir veldig spennende å se hvordan det endelige forslaget mottas i høringen. Vi håper på mange høringsinnspill, sier Grepperud

Hovedpunktene i forslaget:

- Forslaget bygger på mål om en konkurransedyktig og bærekraftig region, og klimamålene som forutsetter at persontransportveksten skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange.

- Oslo, de regionale byene i Akershus og bybåndet mellom Oslo, Ski, Lillestrøm og Asker skal ta en høy andel av veksten.

- Hoveddelen (80-90 prosent) av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunene legges til noen prioriterte vekstområder, minst ett i hver kommune.

- Det åpnes for «vedlikeholdsvekst» andre steder.

- Planen inneholder strategier for utvikling av et helhetlig transportsystem i regionen, bl.a. prinsipper for videreutvikling av kollektivsystemet.

- Den regionale planen skal legges til grunn for statens, fylkenes og kommunenes planlegging og virksomhet i regionen.

Kommentarer til denne saken