Gå til sidens hovedinnhold

Skal areal og transportplan for Viken svekke bærekraft ?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fylkesråd for planlegging og folkehelse i Viken skriver: «FNs bærekraftmål skal være førende for alle planer i Viken» (Ås avis 7.august). Men FNs bærekraftmål tilsier ofte det motsatte av «fortetting av byer, tettsteder og områder rundt kollektivknutepunkt». En fortetting som utkastet til areal og transportplan for Viken fylkeskommune, er basert på .

FNs 17 bærekraftmål som går imot utkast til areal og transportplan for Viken:

1. «Utrydd alle former for fattigdom …». Mens areal og transportplanen, med konsentrasjon av bebyggelse til tette steder, fører til for få og dyre boliger. Det gir høy fortjeneste til konsulentfirma, utbyggere og spekulanter, på bekostning av de som lite har. Det gir økende forskjeller mellom rik og fattig.

2. «Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk.». Men planen for Viken eliminerer hager med mulighet for matsikkerhet, bier, matkvalitet og høy produksjon per kvadratmeter. Konsentrasjon av befolkningen i Viken betyr dårligere utnytting av muligheter for matauk.

3. «Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.». Tett bebyggelse svekker helse og livskvalitet, spesielt for barn og gamle i og rett utenfor bolig.

4. «Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.». Livslang læring får en i hus med have som vedlikeholdes og forbedres. At noen må bo i trange dyre leiligheter, mens de rikeste bor i luksushus, er urettferdig og ekskluderende. Økt fattigdom for noen reduserer deres mulighet for utdanning og livslang læring.

5. «Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling». Konsentrert utbygging fører til sentralisering av makt som svekker de fleste jenters og kvinners stilling.

6. «Sikre bærekraftig vannforvaltning …». Kompakt utbygging gir mange harde flater som ikke lagrer vann.

7. «Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris». Solpanel på lave hus gir mer strøm per boareal enn på høye hus.

8. «Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle». Rask kompakt utbygging fører ofte til rotløshet og uønskede aktiviteter.

9. «Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.» Krever at menneskenettverk bygget over tid, ikke ved rotløshet som planen for Viken kan føre til.

10. «Redusert ulikhet i og mellom land.» Ett av målene ved areal og transportplanen for Oslo og Akershus har vært å konkurrere med andre regioner i utlandet. Blir det vellykket kan det bidra til ulikhet mellom land.

11. «Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.». Det krever organisk vekst hvor en beholder kvaliteter og sosiale nettverk. Når et boområde rives kan det ta 60 år før det det nye blir inkluderende, trygt og godt

12. «Sikre bærekraftig forbruk …». Jo mindre kompakt bebyggelse, desto mer kan forbruket baseres på egne og lokale ressurser.

13 «Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.» Tilsier stopp i bygging av hus i betong som gir like stort CO2 utslipp som vekten av sementen. Areal og transportplanen legger opp til det motsatte.

14.«Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling». Bærekraftig bruk av marine ressurser tilsier bebyggelse langs kysten og ikke rundt kollektivknutepunkt inne i landet.

15.«Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, … stanse tap av artsmangfold.» For spredt stabil befolkning er artsmangfold i egeninteresse.

16.«Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, … » Det krever evolusjon og ikke en slik rask og kompakt utbygging som areal og transportplanen for Viken bygger på.

17.«Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.» Krever samarbeid over landegrenser og ikke konkurranse slik som areal og transportplanen for Oslo og Akershus la opp til.

Den tverrpolitiske samtalegruppen i Ås seniorsenter påpekte allerede i 2013 at høringsutkast til Regionplanen for areal og transport for Oslo og Akershus «har tatt utgangspunkt i et «fugleperspektiv» av de store strukturene og har ikke sett problemene nedenfra og opp – dvs tatt utgangspunkt i menneskelig trivsel og hvordan en kan planlegge med dette som en viktig forutsetning.». Det samme gjelder utkast til planen for Viken. Jeg håper at uttalelsen fra samtalegruppa i 2013, nå blir fulgt opp. Den samsvarer med at Fylkesråden for planlegging og folkehelse i Viken, ønsker at regionale areal- og transportplaner legger større vekt på flere hensyn.

Kommentarer til denne saken