Gå til sidens hovedinnhold

Ved årsskiftet – hvem styrer Ås kommune?

Artikkelen er over 2 år gammel

Politikerne. Administrasjonen, Utbyggerne, Overordnede politiske organer?

Nå har både Kongen og Statsministeren holdt sine nyttårstaler, og da hører det vel med at jeg, som representant for undersåttene, takker for gode ønsker. De hadde begge hatt gode taleskrivere, men lite gjaldt meg som en gammel mann.

Derfor ønsker jeg, som hilsen til folket, å fortelle litt om hvordan vi skal styres i Ås kommune. Nå er det bare ett år igjen av inneværende kommunestyreperiode. Da kan vi reflektere litt over de første tre årene under ordfører Ola Nordals regime, og hva for resten av året, og den påfølgende valgperiode.

«I full klinsj om budsjettet».Dette var overskriften i ØB etter kommunestyrets behandling av Handlingsprogram 2019–2022 og budsjettet for 2019. I tillegg var det «begjært lovlighetskontroll» av vedtakene.

Jeg håper dette ikke er representativt for hva som har vært eller hva for fremtida. Men det er tydelig at vi nærmer oss kommunevalg 2019. Derfor litt om hva det dreier seg om.

Politikernes oppgaver, ansvar og myndighet

Kommunestyret er kommunens øverste beslutningsorgan og skal utøve helhetlig og synlig politisk styring gjennom å sette dagsorden, gi rammer, retningslinjer og prioritering av satsingsområder og tiltak.

Styre arbeidet med, og vedta Kommuneplanen. (Någjeldende 2015-2027)

Vedta Handlingsprogram/økonomiplan, budsjett og skattevedtak. (Årlig)

Bestille og behandle temautredninger/delplaner fra andre kommunale organer eller administrasjonen, som grunnlag for fremtidige prioriteringer og tiltak i Handlingsprogram og budsjett. (For eksempel ad EUROPAN på 12 dekar mellom Raveien og Brekkeveien)

Fastsette hovedtrekkene i kommunens administrative organisering, herunder etatsinndeling. (Nytt Reglementet er vedtatt: Bl.a. 4 kommunalsjefer istf. 3 etatssjefer, pluss pluss.)

Avgi uttalelser til overordnet forvaltningsnivå i større og prinsipielle saker og hvor saken berører kommunen som helhet. (Eksempel Kommunereformen og Regionreformen.)

Mange av ovennevnte saker blir foran kommunestyrets vedtak behandlet i ulike utvalg og formannskapet.

Rådmannens myndighet i henhold til særlov

Kommunens myndighetsutøvelse delegeres til rådmannen i saker hvor myndigheten, etter lov, forskrift eller kommunalt vedtak ikke er lagt til annet organ. Dette gjelder ikke saker av prinsipiell karakter.

Rådmannen har ansvar for.

– Å sørge for god forvaltning og effektiv bruk av kommunens økonomiske ressurser.

– I samarbeid med de folkevalgte å tilrettelegge for gode politiske prosesser.

– Å forberede saker for politiske organer og se til at disse er forsvarlig utredet. (Kroer skole?)

– Å iverksette vedtak som blir gjort i politiske organer. (Dette gjelder Utredninger, bl.a. oppdraget til Asplan Viaks «Fortettingsstrategi for Ås tettsted», som er en direkte oppfølging av befolkningsveksten (på 3 % vekst ifølge SSB og Regionalplan for Oslo og Akershus), selv om Ås kommune i Kommuneplanen hadde vedtatt en befolkningsvekst på 2 %.(Hvorfor?)

Så er spørsmålet: Hvordan er folks oppfatning av politikernes og administrasjonens ansvar og løsning av oppgavene, bl.a. i forhold til også valgløfter og muligheter for høring og deltagelse?

Utbyggernes (spekulanters) og Overordnede politiske organers myndighet og makt over utviklinga av Ås kommune, kommer vi tilbake til.

Her trengs det modige politikere! Bli med!

Godt og spennende nytt år!

Kommentarer til denne saken