Vedtok å bygge nasjonalt kompetansesenter på dyrka mark i Ås

Flertallet i kommunestyret gikk onsdag inn for å vedta planene for det nye vanninfrastruktursenteret på Ås, selv om dyrket mark går tapt.