Det vises til tidligere forslag fra Opsahl Bolig om en hageby i Vollskogen like nedenfor studentbyen Pentagon og de nærliggende boligene i Kilehagen. Disse boligene ligger på ryggen og i vestskråningen ovenfor den foreslåtte hagebyen i Vollskogdalsenkningen nedenfor.

Boligantallet der er nå justert ned etter pålegg fra hovedutvalget for teknikk og plan. Prosjektlederen håper nå at politikerene i Ås skal være fornøyd med planene til tross for mange protester. Se tidligere presentasjoner i lokalavisene og nå igjen, i ØB 19.09.22 og Ås Avis 22.09.22.

Det er særlig de siste avispresentasjonen, men også mine tidligere innlegg om saken som danner grunnlaget for kommentarene nedenfor og med vekt på arealressursforvaltning.

Den billedlige areal- og utbygdillustrasjonen fra Opsahl Bolig, som vist øverst i den siste presentasjonen i ØB, samsvarer ikke med de faktiske naturgitte forholdene og mulighetene i Vollskogen. Dette var like forvirrende som tidligere derfra:

  • Landskapet er der vist helhetlig flatt. Virkeligheten er derimot lokalisering nede i en dalsenkning, noe som Opsahl Bolig enkelt burde forstått ut fra kartgrunnlaget i planforslaget - vist i begge avisene.
  • De spredte og parkmessig fordelte furuene med noen granliknende trær i mellom i hovedillustrasjonen av angitt utbygd område i ØB, uttrykker tørr grunn på middels lav bonitet. I denne dalsenkningen er det fuktig og høyproduktiv mark.
  • En del boliger med grå vegger og svarte tak skimtes bakover i den samme hovedillustrasjonen. De er vist sammen med romslige lekeplasser og bred gang-/sykkelvei, og som tilsammen dekker betydelig areal. Dette er ikke representativt for midlere forhold bedømt ut fra kartpresentasjonen. Der er sterkt konsentrert boliger dominerende med et begrenset parkliknende område sentralt.
  • Et ytre skogvegetasjonsbelte er vel mer en blikkfanger til kartinkompetente om at den samme hovedillustrasjonen skulle være representativ for tettheten av 200 boliger innenfor dette beltet. Nok en forvirring.

I tillegg til manglende forståelse om hva terreng, grunnforhold og vegetasjon betyr for lokalklima, indre og ytre miljø og trivsel i et slik foreslått boligområde, så vil forslaget være negativt for god arrondering i forhold til omkringliggende jordbruk, bebyggelse, studentmiljø, infrastuktur og annen helhetlig arealressursforvaltning og samfunnsøkonomi. Flere har påpekt dette.

NMBU mer sentralt og sterkt berørt av utbygningsplanen, har vært merkelig lite synlige i denne prosessen? Noen politikere hadde sett for seg en mindre grend i dette området. Rart at de ikke i stedet pekte på vesentlig triveligere naturgitt forutsetninger andre steder og heller ikke så langt unna Vollskogen. Og hva med knefall o.l. overfor ulike økonomiske og andre tunge særinteresser hos noen ''ansvarlige''? Øker det behovet for ''informasjon'' pga. prestisjehensyn ol.?

At noen politikere med sviktende interesse for sentrale arealressursforvaltningspørsmål, blir provosert av at de ikke raskt får det som de vil, kan det jo stilles noen særskilte spørsmål til; Hvilket minimum av relevant kunnskapsgrunnnlag og konsekvenser av valg i slike saker bør det kreves for aktuelle beslutningstakere? Hva med ansvar for beslutninger i slike sammenheng?

Svikt i helhetlig utbygging og arealforvaltning i Ås kommune, herunder i den aktuelle saken, har blitt kommentert i pressen mm. i flere sammenheng og med velbegrunnede motforestillinger til sviktende natur- og arealbruksfaglige holdninger. Hva med «Visjon for Ås 2040 – innspill fra tenketanken Ås 2040, utarbeidet i 2015» mellom NMBU og Ås kommune? - manglende oppfølging eller glemsel av det gode initiativet?

Følg i stedet opp disse visjonene på en helhetlig samfunns- og arealressursmessig god måte i de øvrige utbyggingsplanene i Ås. Da vil Vollskogen ganske naturlig falle ut som uinteressant! Forretningsmessig hadde det også vært realt overfor Opsahl Bolig om de for lengst hadde fått beskjed om det.

Ås Avis har skreve en rekke ganger om utbyggingsplanene i Vollskogen. Her leser du sakene:

Les også

Virvar om Vollskogen – typisk eksempel på sviktende forståelse

Les også

Ikke for sent å snu om Vollskogen